Myönnetyt apurahat

Hallituksen kokouksessa 13.12.2018 myönnettiin kaksi apurahaa yhteissummaltaan 173 805 euroa.

Suunnattuun hakuun MEDIA 2030 tuli 22 hakemusta.
Viisi hanketta valittiin jatkoon.

Hallituksen kokouksessa 13.12.2018 myönnetyt apurahat

Apuraha 134 630 €

Saaja
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma, dosentti Janne Matikainen

Aihe
Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus

Myönnetty apuraha
134 630 €

Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus -hanke tarkastelee suomalaisten näkemyksiä uutismedian ja sosiaalisen median vallasta, auktoriteetista ja luottamuksesta. Se perustuu kahteen 10 vuoden takaiseen kyselytutkimukseen toistaen keskeiset kysymykset ja täydentäen niitä uusilla osioilla sekä fokusryhmäkeskusteluilla. Tutkimus mahdollistaa ajallisen ja kansainvälisen vertailun tilanteessa, jossa luottamus mediaan pohdituttaa niin uutishuoneissa kuin julkisessa keskustelussa.

Apuraha 39 175 €

Saaja
Open Knowledge Finland, FT Aleksi Knuutila

Aihe
Kohdennetut viestit eduskuntavaaleissa 2019: Digitaalinen vaalitaisto joukkoistetun datan valossa

Myönnetty apuraha
39 175 €

Digitaalisten vaalikampanjoiden tarkastelu on vaikeaa, sillä viestit kohdennetaan samanhenkisille. Hanke tuottaa ensi kertaa kattavan tietokannan eduskuntavaalien viestinnästä käyttäen ohjelmistoa, jolla äänestäjät keräävät heihin Facebookissa kohdistettuja viestejä. Hanke vertailee ehdokkaiden ja puolueiden viestintästrategioita ja tutkii laskennallisilla menetelmillä kuinka tunnelataukset vaikuttavat viestien leviämiseen. Aineisto avataan tutkijoiden, journalistien ja äänestäjien käyttöön.

Hallituksen kokouksessa 26.9.2018 myönnetyt apurahat

Apuraha 500 000 €

Aihe
MEDIA 2030 – suunnattu haku median tulevaisuudesta kiinnostuneille tutkijoille

Myönnetty apuraha
500 000 €

Mitä pitää tietää ja osata reilun vuosikymmenen kuluttua? Miten mitataan sivistystä? Mikä on median rooli tiedon, osaamisen ja sivistyksen rakentamisessa? Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päättyy 19.11.2018. Lopulliset päätökset tehdään maaliskuun lopussa 2019.

Apuraha 122 549 €

Saaja
Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta ja Jyväskylän yliopisto, Journalistiikan laitos
Tutkimusta johtaa dosentti Ari Heinonen

Aihe
Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)

Myönnetty apuraha
122 549 €

VR-teknologioiden avulla toteutettu immersiivinen journalismi kykenee luomaan käyttäjissä voimakkaitakin tunnetiloja. EMORES-hankkeessa tutkitaan VR- journalismin tunnevaikutuksia empiirisesti sekä affektien suhdetta journalistiseen etiikkaan. Hankkeessa tutkitaan VR-journalismin tunnesisältöjä, tehdään VRjournalismia koskeva yleisötutkimus sekä toimittajien asenteita VR-journalismia kohtaan kartoittava haastattelututkimus.

Apuraha 120 000 €

Saaja
Turun yliopisto, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus
Johtaja Benita Heiskanen

Aihe
Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia

Myönnetty apuraha
120 000 €

Tutkimushanke tarkastelee yhdysvaltalaisen ja suomalaisen median tapoja uutisoida Yhdysvalloissa vuonna 2018 tapahtuneita kouluampumisia. Hanke tuottaa uuden, vertailevan tietokannan yhdysvaltalaisen ja suomalaisen median kouluampumisia käsittelevästä uutisoinnista ja avaa keskustelun tragediauutisoinnin haasteista. Lisäksi hanke valottaa perinteisen median ja sosiaalisessa mediassa toimivien #-aktivismiliikkeiden suhteita ja tarjoaa vaihtoehtoisia toimintamalleja toimittajien työn tueksi.

Apuraha 46 500 €

Saaja
VTT Miika Vähämaa

Aihe
Why is Journalism on Religion so Difficult? How Do the Rules on Reporting on Religion Change? Longitudinal and Comparative Study Covering Britain and Finland from 2008 to 2019.

Myönnetty apuraha
46 500 €

Miksi journalismi uskonnosta on hankalaa? Millaisena nähdään kristinuskon asema journalistin näkökulmasta aikana, jolloin kamppailu medianäkyvyydestä yhä kiihtyy? Johanna Sumiala on osoittanut, kuinka Islam on kiinnittänyt median huomion uskontoon. Toimittajat ovat omaksuneet tietyn tavan käsitellä uskontoa, kuten vertailuaineisto 2008–2009  osoittaa. Entä valtauskontojen rooli 2018–2019? Suomen ja Britannian vertailu on oleellista: läheneekö homogeenisempi Suomi Britanniaa vai ei?

Apuraha 42 500 €

Saaja
Aarhus University, Constructive Institute

Aihe
Constructive Journalism Fellowship

Myönnetty apuraha
42 500 €

Toimittajastipendiohjelma Tanskassa.

Apuraha 5 000 €

Saaja
Riitta Korhonen

Aihe
Rafaela Seppälän elämäkerta

Myönnetty apuraha
5 000 €

Kirja kuvaa Sanoman omistajasukuun kuuluvan Rafaela Seppälän elämää lapsuudesta nykyhetkeen. Seppälä kertoo perheestään ja suvustaan sekä journalismista, johtamisesta, omistamisesta ja taiteen keräämisestä. Kirja on samalla kertomus Erkkojen suvusta. Se sisältää paljon uutta tietoa perheenjäsenistä, heidän keskinäisistä suhteistaan ja ajatuksistaan Sanomista. Kirjassa on runsaasti ennen julkaisemattomia kuvia. Kirja ilmestyy keväällä 2019 Gummeruksen kustantamana.

Apuraha 5 000 €

Saaja
Kristiina Markkanen

Aihe
Caj Bremer, Kuvat ja tarinat

Myönnetty apuraha
5 000 €

Valokuvaaja Caj Bremer työskenteli kymmeniä vuosia Sanomien julkaisuissa vakituisena free lancerina. Bremerin kuvia julkaistiin säännöllisesti 1950-luvulta 1990-luvulle Viikkosanomissa, Me Naiset -lehdessä ja Helsingin Sanomissa. Kirja ilmestyy helmikuussa 2019, Bremerin 90-vuotissyntymäpäivän aikaan.

Hallituksen kokouksessa 21.3.2018 myönnetyt apurahat

Apuraha 300 000 €

Aihe
Helsingin Sanomain Säätiön innovaatiokilpailu Uutisraivaaja

Myönnetty apuraha
300 000 €

Kilpailun tavoitteena on löytää tiedonvälitykseen ja journalismiin uusia toimintatapoja ja menestyviä liiketoimintamalleja. Kilpailu järjestetään nyt viidennen kerran.

Apuraha 45 487 €

Saaja
Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Tat Mikko Villi

Aihe
Incidental Media Consumption – A Comparative Study of How Consumers Access Media Content in Social Media

Myönnetty apuraha
45 487 €

Tutkimushankkeessa vertaillaan median kulutuksen käytäntöjä viidessä maassa: Argentiina, Israel, Japani, Suomi ja USA. Mielenkiinto hankkeessa kohdistuu erityisesti satunnaiseen median kulutukseen (incidental media consumption) sosiaalisessa mediassa ja sen tarkasteluun viidessä kulttuurisesti ja maantieteellisesti erilaisessa kontekstissa. Määrällistä ja laadullista aineistoa kerätään hankkeessa tutkimushaastatteluiden ja kyselyiden avulla.

Apuraha 20 000 €

Saaja
Kaskas Media

Aihe
Skolar Award 2018

Myönnetty apuraha
20 000 €

Skolar Award on hanke, jonka tukee nuoren tutkijan merkittävää, uudenlaista ja rohkeaa tutkimusideaa ja kannustaa nuoria tutkijoita ympäri maailman viestimään tutkimuksestaan. Lisäksi sen tarkoitus on auttaa laajaa yleisöä ymmärtämään, mitä tutkijan työ konkreettisesti tarkoittaa ja miksi tieteellä on niin suuri merkitys. Skolar Award nostaa pohjoismaista tiedettä ja tiedeviestintäosaamista valokeilaan ja se huipentuu Slush startup-konferenssissa 4.–5.12.2018.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2017 (pdf)
2016
(pdf)
2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)