Apurahat / UKK

Alla vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen tutkimusapurahoihin. Mikäli et löytänyt hakemaasi tietoa, ota yhteys säätiön toimistoon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä apurahoista

Kuka voi hakea apurahaa?

Hakijana voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai rekisteröity yhteisö. Mikäli kyseessä on työryhmä, tutkimuksen johtaja toimii apurahan hakijana.

Jos hakijana on yliopisto eli hanke toteutetaan yliopistossa, budjettiin lisätään henkilösivukuluja (enintään 40 % palkkakustannuksista) ja yleiskuluja (enintään 20 %, yleiskustannusosuuteen ei lasketa henkilösivukuluja).

Mihin apurahaa voi hakea?

Helsingin Sanomain Säätiö jakaa apurahoja pääasiassa viestintään ja viestintäteollisuuteen liittyvään tutkimukseen sekä tulevaisuuden ennakointiin tähtäävään poikkitieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja myönnetään ennen kaikkea yliopistoissa tehtäviin tutkimushankkeisiin. Apurahat tutkijoille maksetaan yliopistojen kautta.

Säätiö myöntää apurahoja myös viestinnän alalta vasta väitelleille tohtoreille ulkomailla tehtävää tutkimusta varten. Hakija voi itse sopia tutkijapaikastaan vapaasti yliopiston kanssa.

Apurahoja myönnetään myös suomalaisissa yliopistoissa työskenteleville vakinaisille viestinnän professoreille tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Apurahaa voi hakea professori, jolla on yliopiston sitoumus hallinnosta ja opetuksesta vapauttamisesta. Apurahakausi on 12 kuukautta. Säätiö kannustaa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.

Milloin apurahoja voi hakea?

Säätiöllä on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Säätiön hallitus kokoontuu päättämään apurahoista 3 kertaa vuodessa.

Sähköisen hakulomakkeen etusivulla: https://www.apurahat.net/hssaatio/ sisään kirjautumisen jälkeen on ilmoitettu päivämäärät, joihin mennessä hakemusten tulee olla lähetetty ehtiäkseen seuraavaan päätöskokoukseen.

Mitä tarkoittaa vastaväitellyt tutkija?

Vastaväitellyt tutkija tarkoittaa sitä, että tohtorintutkinnon valmistumisesta saa olla enintään viisi vuotta.

Jos tutkijoita on enemmän kuin yksi, kenen nimissä hakemus tehdään?

Hankkeelle on nimettävä aina yksi vastuullinen johtaja, joka vastaa hankkeen vetämisestä ja koordinoinnista sekä raportoinnista säätiölle. Hanke tehdään vastuullisen johtajan nimissä.

Miten toimitaan, kun on kyse eri yliopistojen yhteisprojektista?

Hankkeelle on nimettävä aina yksi vastuullinen johtaja, joka vastaa hankkeen vetämisestä ja koordinoinnista sekä raportoinnista säätiölle. Hanke tehdään vastuullisen johtajan nimissä. Hankkeen johtaja toimii yhteyshenkilönä säätiöön päin.

Kaikista hankkeeseen osallistuvista yliopistoista täytyy saada hyväksymiskirje apurahan vastaanottamisesta ja käytöstä sovitulla tavalla.

Apuraha voidaan jakaa ja maksaa eri yliopistoille halutulla tavalla. Hankkeen johtaja huolehtii, että maksusuunnitelmaan viedään tarvittavat tiedot ja maksuaikataulut.

Minkä verran säätiö maksaa henkilösivukuluja?

Henkilösivukulujen osuus voi olla enintään 40 % palkkakuluista.

Mikä on säätiön käyttämä yleiskustannusprosentti?

Yleiskustannusten osuus voi olla enintään 20 %. Yleiskustannusprosentti lasketaan kaikista muista kuluista paitsi henkilösivukuluista.

Miten apurahapäätöksistä ilmoitetaan?

Myönnetyn apurahan saajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Kielteinen päätös ilmoitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Myönnetyt apurahat julkaistaan myös säätiön verkkosivuilla

Voinko saada palautetta syistä, miksei hakemustani hyväksytty?

Helsingin Sanomain Säätiö ei perustele antamiaan apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä.

Millä perusteilla apurahapäätökset tehdään?

Apurahahakemuksia arvioidaan mm. seuraavin perustein: innovatiivisuus, uutuusarvo, tutkimussuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus, merkitys akateemiselle yhteisölle ja medialle sekä ympäröivälle yhteiskunnalle, rahoituksen käyttötapa sekä hakijan ja työryhmän ammattitaito ja resurssit viedä hanke päätökseen. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tieteidenvälisyys, kansainvälisyys ja organisaatioiden välinen yhteistyö.

Apurahahakemuksia voidaan lähettää arvioitavaksi tieteelliselle toimikunnalle ja ulkopuolisille asiantuntijoille.

Miten myönteisen apurahapäätöksen saaneen tulee toimia?

Mikäli kyse on yliopistolle tai muulle tutkimuslaitokselle maksettava apuraha, säätiö tarvitsee ennen apurahan maksamista yliopiston rehtorin / laitoksen johtajan päätöksen apurahan vastaanottamisesta ja käyttämisestä apurahahakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Henkilökohtainen apuraha maksetaan apurahan saajan ilmoittamalle tilille. Apurahan saajan on annettava tarvittavat tiedot sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Lisäksi säätiölle tulee toimittaa tiedotussuunnitelma, josta käy ilmi, miten tutkimushankkeen tulokset julkistetaan ja miten niistä tiedotetaan medialle. Tiedotussuunnitelma toimitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta yhdessä apurahan maksusuunnitelman kanssa. Apuraha maksetaan annetun maksuaikataulun mukaisesti. Useampivuotisista hankkeista vaaditaan vuosiraportti ennen seuraavien erien maksua.

Helsingin Sanomain Säätiö suosittelee, että sen rahoittamien tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten esimerkiksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

 

Miten apurahat maksetaan?

Mikäli kyseessä on pidempi kuin yksivuotinen apuraha, apuraha maksetaan vuosittain. Ennen jatkoerien maksamista säätiölle tulee toimittaa kirjallinen raportti tutkimuksen edistymisestä.

Säätiö maksaa apurahoja kerran kuukaudessa. Apurahan maksupäivä on kunkin kuukauden viides arkipäivä

Kuinka apurahasta raportoidaan?

Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen apurahan saaja vastaa raportoinnista ja siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään apuraha-anomuksessa ilmoitetulla tavalla.

Raportti tutkimuksen edistymisestä toimitetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä, kun kyse on useampivuotisesta hankkeesta.  Varainkäyttö- ja henkilövuositiedot ilmoitetaan myös vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Loppuraportti toimitetaan suomen ja englannin kielellä kuuden kuukauden sisällä apurahakauden päättymisestä. Loppuraportit julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Kaikki raportit tulee toimittaa sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Loppuraporttimalli

Miten säätiö ilmoittaa verottajalle maksamistaan apurahoista?

Säätiö tekee kerran vuodessa verottajalle ilmoituksen maksamistaan apurahoista.

Verohallinnon ohjeita

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuilta löytyy lisää verotukseen liittyviä ohjeita.

Kuinka eläkevakuutus hoidetaan?

Apurahansaaja on velvollinen itse ottamaan lakisääteisen työeläke- ja tapaturmavakuutuksen MELA:sta kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Lisätietoja ja hakuohjeet: www.mela.fi.

Miten pitää toimia, jos tutkimushankkeen aikana tapahtuu muutoksia?

Säätiölle tulee lisäksi raportoida välittömästi, mikäli rahoitettavan tutkimushankkeen aikana tutkimuksen aikataulussa, tutkimusryhmän kokoonpanossa tai muissa vastaavissa tutkimukseen liittyvissä asioissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Säätiöllä on mahdollisuus pyytää apurahan saajilta haluamiaan lisäselvityksiä.

Milloin apurahan maksatus voidaan keskeyttää?

Mikäli sovittua tutkimusraporttia ei määräaikaan mennessä toimiteta tai säätiö katsoo raportin perusteella tutkimuksen etenevän epätyydyttävästi, säätiöllä on mahdollisuus keskeyttää apurahan maksaminen.

Rahoitus voidaan keskeyttää myös siinä tapauksessa, että apurahan saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tutkimushankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista.

Voidaanko apurahaa periä takaisin?

Jos tutkimuksen suorittaminen jostain syystä keskeytyy, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta apurahasta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä.

Mitä tehdään, jos myönnettyä apurahaa jää käyttämättä projektin päätyttyä?

Kun projekti päättyy, säätiölle täytyy tehdä loppuraportti sekä selvittää mihin myönnetty apuraha on käytetty. Mikäli apurahaa jää käyttämättä, tulee ylimääräinen raha palauttaa takaisin säätiölle. Käytännössä asiasta sovitaan aina erikseen tutkimusjohtajan kanssa.