Apurahat / UKK

Alla vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen tutkimusapurahoihin. Mikäli et löytänyt hakemaasi tietoa, ota yhteys säätiön toimistoon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä apurahoista

Kuka voi hakea rahoitusta?

Hakijana voi olla yksityishenkilö, yhteisö (esim. rekisteröity yhdistys) tai yliopisto.

Jos hakijana on yliopisto eli hanke toteutetaan yliopistossa, rahoitus maksetaan yliopistolle, joka vastaa tutkijoiden palkanmaksusta. Tällöin budjettiin lisätään henkilösivukulut (enintään 40 % palkkakustannuksista) ja yleiskustannukset (enintään 20 % kokonaiskustannuksista; yleiskustannusosuuteen ei lasketa henkilösivukuluja.)

Mihin rahoitusta voi hakea?

Helsingin Sanomain Säätiö myöntää rahoitusta pääasiassa viestintään ja viestintäteollisuuteen liittyvään tutkimukseen sekä tulevaisuuden ennakointiin tähtäävään poikkitieteelliseen tutkimukseen. Rahoitusta myönnetään ennen kaikkea yliopistoissa tehtäviin tutkimushankkeisiin. Tutkijoille myönnettävä rahoitus maksetaan yliopistojen kautta.

Säätiö myöntää rahoitusta viestinnän alalta vasta väitelleille tohtoreille myös ulkomailla tehtävää tutkimusta varten. Hakija voi itse sopia tutkijapaikastaan vapaasti yliopiston kanssa.

Rahoitusta myönnetään myös suomalaisissa yliopistoissa työskenteleville vakinaisille viestinnän professoreille tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Rahoitusta voi hakea professori, jolla on yliopiston sitoumus hallinnosta ja opetuksesta vapauttamisesta. Rahoituskausi on 12 kuukautta. Säätiö kannustaa ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön.

Milloin rahoitusta voi hakea?

Säätiöllä on jatkuva haku. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Säätiön hallitus kokoontuu päättämään rahoituksesta kaksi kertaa vuodessa.

Sähköisen hakulomakkeen etusivulla: https://www.apurahat.net/hssaatio/ sisään kirjautumisen jälkeen on ilmoitettu päivämäärät, joihin mennessä hakemusten tulee olla lähetetty ehtiäkseen seuraavaan päätöskokoukseen.

Mitä tarkoittaa vastaväitellyt tutkija?

Vastaväitellyt tutkija tarkoittaa sitä, että tohtorintutkinnon valmistumisesta saa olla enintään viisi vuotta.

Jos tutkijoita on enemmän kuin yksi, kenen nimissä hakemus tehdään?

Hankkeelle on nimettävä aina yksi vastuullinen johtaja, joka vastaa hankkeen vetämisestä ja koordinoinnista sekä raportoinnista säätiölle. Hanke tehdään vastuullisen johtajan nimissä.

Miten toimitaan, kun on kyse eri yliopistojen yhteisprojektista?

Hankkeelle on nimettävä aina yksi vastuullinen johtaja, joka vastaa hankkeen vetämisestä ja koordinoinnista sekä raportoinnista säätiölle. Hanke tehdään vastuullisen johtajan nimissä. Hankkeen johtaja toimii yhteyshenkilönä säätiöön päin.

Kaikista hankkeeseen osallistuvista yliopistoista täytyy saada hyväksymiskirje rahoituksen vastaanottamisesta ja käytöstä sovitulla tavalla.

Rahoitus voidaan jakaa ja maksaa eri yliopistoille halutulla tavalla. Hankkeen johtaja huolehtii, että maksusuunnitelmaan viedään tarvittavat tiedot ja maksuaikataulut.

Minkä verran säätiö maksaa henkilösivukuluja?

Henkilösivukulujen osuus voi olla enintään 40 % palkkakuluista.

Mikä on säätiön käyttämä yleiskustannusprosentti?

Yleiskustannusten osuus voi olla enintään 20 %. Yleiskustannusprosentti lasketaan kaikista muista kuluista paitsi henkilösivukuluista.

Miten rahoituspäätöksistä ilmoitetaan?

Rahoituksen saajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Kielteinen päätös ilmoitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Tiedot rahoituksen saaneista hankkeista julkaistaan myös säätiön verkkosivuilla

Voinko saada palautetta syistä, miksei hakemustani hyväksytty?

Helsingin Sanomain Säätiö ei perustele antamiaan rahoituspäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä.

Millä perusteilla rahoituspäätökset tehdään?

Rahoitushakemuksia arvioidaan mm. seuraavin perustein: innovatiivisuus, uutuusarvo, tutkimussuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus, merkitys akateemiselle yhteisölle ja medialle sekä ympäröivälle yhteiskunnalle, rahoituksen käyttötapa sekä hakijan ja työryhmän ammattitaito ja resurssit viedä hanke päätökseen. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tieteidenvälisyys, kansainvälisyys ja organisaatioiden välinen yhteistyö.

Hakemuksia voidaan lähettää arvioitavaksi tieteelliselle toimikunnalle ja ulkopuolisille asiantuntijoille.

Miten myönteisen rahoituspäätöksen saaneen tulee toimia?

Mikäli kyse on yliopistolle tai muulle tutkimuslaitokselle myönnettävä rahoitus, säätiö tarvitsee ennen maksamista yliopiston rehtorin/laitoksen johtajan päätöksen rahoituksen vastaanottamisesta ja käyttämisestä hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Henkilökohtainen apuraha maksetaan saajan ilmoittamalle tilille. Saajan on annettava tarvittavat tiedot sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Lisäksi säätiölle tulee toimittaa tiedotussuunnitelma, josta käy ilmi, miten tutkimushankkeen tulokset julkistetaan ja miten niistä tiedotetaan medialle. Tiedotussuunnitelma toimitetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta yhdessä maksusuunnitelman kanssa. Rahoitus maksetaan annetun maksuaikataulun mukaisesti. Useampivuotisista hankkeista vaaditaan vuosiraportti ennen seuraavien erien maksua.

Helsingin Sanomain Säätiö suosittelee, että sen rahoittamien tutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten esimerkiksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten. Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Miten rahoitus maksetaan?

Mikäli kyseessä on pidempi kuin yksivuotinen rahoitus, se maksetaan vuosittain. Ennen jatkoerien maksamista säätiölle tulee toimittaa kirjallinen raportti tutkimuksen edistymisestä.

Maksupäivä on kunkin kuukauden viides arkipäivä.

Kuinka rahoituksesta raportoidaan?

Tutkimushankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen apurahan saaja vastaa raportoinnista ja siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Raportti tutkimuksen edistymisestä toimitetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä, kun kyse on useampivuotisesta hankkeesta. Varainkäyttö- ja henkilövuositiedot ilmoitetaan myös vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Loppuraportti toimitetaan suomen tai englannin kielellä kuuden kuukauden sisällä rahoituskauden päättymisestä. Loppuraportit julkaistaan säätiön nettisivuilla.

Kaikki raportit tulee toimittaa sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Loppuraporttimalli

Miten säätiö ilmoittaa verottajalle maksamistaan apurahoista?

Säätiö tekee kerran vuodessa verottajalle ilmoituksen maksamistaan apurahoista.

Verohallinnon ohjeita

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuilta löytyy lisää verotukseen liittyviä ohjeita.

Kuinka eläkevakuutus hoidetaan?

Rahoituksen saaja on velvollinen itse ottamaan lakisääteisen työeläke- ja tapaturmavakuutuksen MELA:sta kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Lisätietoja ja hakuohjeet: www.mela.fi.

Kuinka eläkevakuutus hoidetaan?

Rahoituksen saaja on velvollinen itse ottamaan lakisääteisen työeläke- ja tapaturmavakuutuksen MELA:sta kolmen kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Lisätietoja ja hakuohjeet: www.mela.fi.

Miten pitää toimia, jos tutkimushankkeen aikana tapahtuu muutoksia?

Säätiölle tulee lisäksi raportoida välittömästi, mikäli rahoitettavan tutkimushankkeen aikana tutkimuksen aikataulussa, tutkimusryhmän kokoonpanossa tai muissa vastaavissa tutkimukseen liittyvissä asioissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Säätiöllä on mahdollisuus pyytää rahoituksen saajilta haluamiaan lisäselvityksiä.

Milloin rahoitus voidaan keskeyttää?

Mikäli sovittua tutkimusraporttia ei määräaikaan mennessä toimiteta tai säätiö katsoo raportin perusteella tutkimuksen etenevän epätyydyttävästi, säätiöllä on mahdollisuus keskeyttää rahoitus.

Rahoitus voidaan keskeyttää myös siinä tapauksessa, että tuen saaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tutkimushankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista.

Voidaanko rahoitus periä takaisin?

Jos tutkimuksen suorittaminen jostain syystä keskeytyy, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta tuesta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä.

Mitä tehdään, jos myönnettyä rahoitusta jää käyttämättä projektin päätyttyä?

Kun projekti päättyy, säätiölle täytyy tehdä loppuraportti sekä selvittää mihin myönnetty rahoitus on käytetty. Mikäli rahoitusta jää käyttämättä, tulee ylimääräinen raha palauttaa takaisin säätiölle. Käytännössä asiasta sovitaan aina erikseen tutkimusjohtajan kanssa.