Toimittajastipendit/UKK

Alla on listattu vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen toimittajastipendeihin. Annetut ohjeet koskevat pääosin lukuvuoden pituisia stipendiaattiohjelmia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä stipendeistä

Kuka voi hakea Helsingin Sanomain Säätiön toimittajastipendejä?

Stipendit ovat kaikkien suomalaisten ammattitoimittajien haettavissa.

Hakijan tulee stipendin hakuhetkellä työskennellä toimittajana joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa jonkin mediayrityksen tai siihen rinnastettavan työnantajan palveluksessa tai toimia freelancerina.

Miten toimittajastipendiä haetaan?

Toimittajastipendiä haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Lomake on auki ainoastaan hakuajan aikana.

Hakemuslomakkeen täytön lisäksi mukaan liitetään vapaamuotoinen hakemus, CV ja opintosuunnitelma joko suomeksi tai englanniksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko hakija perheellinen ja lähteekö perhe mukaan. Tämä vaikuttaa stipendin suuruuteen. Perheellisellä tarkoitetaan, että mukana matkustaa ala-ikäisiä lapsia. Lasten lukumäärä ei vaikuta stipendin suuruuteen.

Koska valinnat tehdään pelkästään hakemusten perusteella, vapaamuotoisella hakemuksella on suuri painarvo. Hyvään ja selkeään hakemukseen kannattaa panostaa.

Mitä hakijalta vaaditaan?

Stipendiaattiohjelmaan valittavilta toimittajilta edellytetään vähintään viiden vuoden toimittajakokemusta.

Maisterin tutkinto vaaditaan Fudaniin ja alempi akateeminen tutkinto USC Annenberg School for Communication and Journalismin ja Columbia University Journalism Schoolin järjestämiin jatkokoulutusohjelmiin.

Lisätietoa stipendiohjelmien esittelyssä.

Milloin toimittajastipendejä voi hakea?

Toimittajastipendien hakuaika on syksyisin. Hakuaika vaihtelee vuosittain. Tietoa hakuajoista saa säätiön verkkosivuilta. Lisäksi stipendit julistetaan haettavaksi myös lehti-ilmoituksissa (Helsingin Sanomat, Journalisti).

Voiko freelance-toimittaja hakea Säätiön toimittajastipendejä?

Kyllä voi.

Milloin opiskelu alkaa?

Opinnot alkavat aina hakua seuraavana syksynä (esim. hakuaika syksyllä 2018, opinnot alkavat syksyllä 2019), poikkeuksina M.S. in Data Journalism -ohjelma, joka alkaa jo toukokuussa ja Tutkivan journalisimin kesäkurssi, joka on 3 viikkoa heinäkuussa.

Mitä stipendiapuraha kattaa?

Apuraha kattaa yliopistojen lukukausimaksut, matkakulut ja pääosan elinkustannuksista. Katso tarkemmat ohjeet stipendiaattiohjelmien esittelystä.

Kauanko opinnot kestävät?

Lukuun ottamatta World Press Instituten (WPI) ohjelmaa, joka kestää 9 viikkoa ja Tutkivan journalismin kesäkurssia (3 vkoa), opinnot kestävät akateemisen vuoden.

Järjestääkö säätiö asunnon?

Säätiö ei järjestä asuntoa. Vastaanottavat yliopistot voivat mahdollisesti avustaa asunnon hankkimisessa, mutta pääosin hakija vastaa itse asunnon hankkimisesta. Neuvoja ja vinkkejä lähtijän kannattaa kysyä entisiltä stipendiaateilta ja lukea Stipendiblogia.

Osallistuuko säätiö matkajärjestelyihin?

Säätiö ei osallistu millään tavalla matkajärjestelyihin. Lähtijä huolehtii itse matkajärjestelyistään.

Onko stipendi verotettavaa tuloa?

Stipendiapuraha on tietyin edellytyksin veronalaista tuloa. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan sivuilta löytyy lisää verotukseen liittyviä ohjeita.

Toimittajastipendi on verrattavissa mihin tahansa säätiön myöntämään apurahaan. Saajan tulee ilmoittaa Helsingin Sanomain Säätiöltä saamansa stipendipuraha veroilmoituksessaan.

Säätiö ilmoittaa vuosittain kaikki maksamansa henkilökohtaiset apurahat verottajalle. Kaikki kuitit kannattaa säästää varmuuden vuoksi verottajaa varten. Säätiölle ei tarvitse tehdä selvitystä apurahan käytöstä eikä toimittaa mitään kuitteja.

Joutuuko stipendistä maksamaan eläkevakuutusmaksuja (MELA)?

Toimittajastipendit poikkeavat muista henkilökohtaisista apurahoista siinä, etteivät ne lähtökohtaisesti kuulu MYEL-vakuuttamisen piiriin. Syynä tähän on se, ettei kyse ole tieteellisestä toiminnasta ja osassa stipendiaattiohjelmissa suoritettavat maisterin tutkinnot luetaan perusopintoihin. MYEL-vakuutusta ei siis haeta MELA:sta eikä Helsingin Sanomain Säätiö ilmoita näitä apurahoja MELA:lle.

Apurahansaajan tulee kuitenkin olla yhteydessä KELAan lähtiessään ulkomaille. KELAlle riittää vain ilmoitus, koska kyse on alle vuoden mittaisesta oleskelusta ulkomailla. Mikäli oleskelu kestää vuoden tai kauemmin, tulee sosiaaliturvaan kuulumista erikseen hakea.

Lisätietoja MELAn sivuilta.

Voiko stipendiaattiaikana tehdä töitä, kirjoittaa juttuja?

Stipendiaattiaikana ei voi tehdä töitä. Säätiön stipendiapuraha on tarkoitettu kokopäiväistä opiskelua varten.

Mitä säätiö edellyttää lähtijältä stipendiaattivuoden aikana?

Stipendin saajan tulee kirjoittaa säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, kuulumisiaan Stipendiblogiin.

Lukuvuoden puolessa välissä säätiölle toimitetaan vapaamuotoinen väliraportti, jossa kerrotaan miten opinnot sujuvat ja mitä on opiskeltu.

Stipendiaattikauden päätyttyä säätiölle toimitetaan loppuraportti suomeksi ja englanniksi. Raportit julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

Miten stipendiapurahat maksetaan?

Stipendin saajalta vaaditaan kirjallinen sitoumus stipendiapurahan käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Sitoumuksessa kysytään saajan tilinumeroa, kotiosoitetta ja sotua.

Stipendiapuraha maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa sovitun aikataulun mukaan sen jälkeen, kun allekirjoitettu sitoumus on toimitettu säätiölle. Toinen erä maksetaan opintojen puolessa välissä, kun väliraportti on toimitettu säätiölle. Viimeinen osa maksetaan, kun loppuraportit on toimitettu.

Kuinka toimittajastipendiaattien valinta tapahtuu?

Toimittajastipendiaattien valinnan tekee valintalautakunta, johon kuuluu yksi säätiön edustaja ja kaksi ulkopuolista henkilöä. Valintakriteereitä ovat mm. hakemuksesta ilmi käyvä opiskelumotivaatio, hyvä ja jäsennelty tutkimussuunnitelma ja riittävä kielitaito. Lisäksi otetaan huomioon valittavan stipendiaattijoukon monipuolisuus: stipendejä pyritään mahdollisuuksien mukaan myöntämään eri medioista ja eri puolelta Suomea tuleville toimittajille.

Freie Universität Berliiniä ja Fudania lukuun ottamatta säätiö toimittaa valintalautakunnan tekemän ehdotuksen parhaista hakijoista vastaanottaville yliopistoille, jotka tekevät lopullisen valinnan omien kriteeriensä mukaan.

Vastaako säätiön yliopistoihin vaadittavista kielikokeista ja juttunäytteiden kääntämisestä?

Ei vastaa.

Tukeeko säätiö lähtijän perhettä taloudellisesti?

Lukuunottamatta Aarhusin yliopiston koulutusohjelmaa, missä apurahan suuruus on kaikille sama, on perheellisen apuraha suurempi kuin perheettömän. Perheellinen tarkoittaa, että mukaan lähtee myös alaikäisiä lapsia. Lasten lukumäärä ei vaikuta apurahan suuruuteen.

Voiko myönnettyyn stipendiapurahan vastaanottamista siirtää?

Stipendikauden aloitusta ei voi siirtää esim. seuraavaan vuoteen. Mikäli stipendiapurahan saaja ei, säätiöstä ja/tai vastaanottavasta yliopistosta riippumattomista syistä, voi aloittaa stipendikauttaan myönnettynä ajankohtana, stipendi perutaan ja myönnetään joko toiselle hakijalle tai jätetään mahdollisesti kokonaan myöntämättä.

Mitä tapahtuu, jos joudun keskeyttämään stipendikauteni?

Kaikista stipendiapurahaan liittyvät oleelliset muutokset olosuhteissa tulee välittömästi ilmoittaa säätiölle. Mikäli opinnot yliopistossa keskeytyvät, jo maksettu apuraha voidaan periä takaisin siltä osin, joka kohtuudella voidaan ajatella jääneen käyttämättä. Arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti.

Muutokset opinto-ohjelmassa

Helsingin Sanomain Säätiö ei vastaa yliopistojen opetusohjelmissa  mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tai peruutuksista. Säätiö ei myöskään vastaa yliopistojen vaatimista kielikokeista tai juttunäytteiden kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista tai muista vastaavista kuluista.