Toimittajastipendit/UKK

Alla on listattu vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen toimittajastipendeihin. Annetut ohjeet koskevat pääosin lukuvuoden pituisia stipendiaattiohjelmia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä stipendeistä

Kuka voi hakea Helsingin Sanomain Säätiön toimittajastipendejä?

Stipendit ovat kaikkien suomalaisten ammattitoimittajien haettavissa.

Hakijan tulee stipendin hakuhetkellä työskennellä toimittajana joko vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa jonkin mediayrityksen tai siihen rinnastettavan työnantajan palveluksessa tai toimia freelancerina.

Miten toimittajastipendiä haetaan?

Toimittajastipendiä haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Lomake on auki ainoastaan hakuajan aikana.

Hakemuslomakkeen täytön lisäksi mukaan liitetään vapaamuotoinen hakemus, CV ja opintosuunnitelma englannin kielellä. Berliiniin haettaessa hakemuksen voi tehdä myös saksan kielellä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko hakija perheellinen ja lähteekö perhe mukaan. Tämä vaikuttaa stipendin suuruuteen. Perheellisellä tarkoitetaan, että mukana matkustaa alaikäisiä lapsia. Lasten lukumäärä ei vaikuta stipendin suuruuteen.

Koska valinnat tehdään pelkästään hakemusten perusteella, vapaamuotoisella hakemuksella on suuri painoarvo. Hyvään ja selkeään hakemukseen kannattaa panostaa.

Mitä hakijalta vaaditaan?

Stipendiaattiohjelmaan valittavilta toimittajilta edellytetään vähintään viiden vuoden toimittajakokemusta.

Maisterin tutkinto vaaditaan Fudaniin ja alempi akateeminen tutkinto USC Annenberg School for Communication and Journalismin ja Columbia University Journalism Schoolin järjestämiin jatkokoulutusohjelmiin. Århusin Constructive Instituteen hakevan tulee olla vakituisessa työsuhteessa.

Lisätietoa stipendiohjelmien esittelyssä.

Milloin toimittajastipendejä voi hakea?

Toimittajastipendien hakuaika on syksyisin. Tieto hakuajasta julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä mahdollisesti lehti-ilmoituksin.

 

Voiko freelance-toimittaja hakea säätiön toimittajastipendejä?

Kyllä voi.

Milloin opiskelu alkaa?

Opinnot alkavat aina hakua seuraavana syksynä (esim. hakuaika syksyllä 2024, opinnot alkavat syksyllä 2025), poikkeuksina M.S. in Data Journalism -ohjelma, joka alkaa jo toukokuussa ja Tutkivan journalismin kesäkurssi, joka kestää kolme viikkoa heinäkuussa.

Mitä stipendi kattaa?

Apuraha kattaa yliopistojen lukukausimaksut, matkakulut ja pääosan elinkustannuksista. Katso tarkemmat ohjeet stipendiaattiohjelmien esittelystä.

Kauanko opinnot kestävät?

Lukuun ottamatta World Press Instituten (WPI) ohjelmaa, joka kestää yhdeksän viikkoa, ja Tutkivan journalismin kesäkurssia (3 vko) opinnot kestävät akateemisen vuoden.

 

Järjestääkö säätiö asunnon?

Säätiö ei järjestä asuntoa. Vastaanottavat yliopistot voivat mahdollisesti avustaa asunnon hankkimisessa, mutta pääosin hakija vastaa itse asunnon hankkimisesta. Neuvoja ja vinkkejä lähtijän kannattaa kysyä entisiltä stipendiaateilta, lukea heidän loppuraporttejaan ja lukea Stipendiblogia.

Osallistuuko säätiö matkajärjestelyihin?

Säätiö ei osallistu millään tavalla matkajärjestelyihin. Lähtijä huolehtii itse matkajärjestelyistään.

Onko stipendi verotettavaa tuloa?

Stipendi on tietyin edellytyksin veronalaista tuloa. Säätiöt ja rahastot ry:n sivuilta löytyy lisää verotukseen liittyviä ohjeita.

Toimittajastipendi on verrattavissa mihin tahansa säätiön myöntämään apurahaan. Saajan tulee ilmoittaa Helsingin Sanomain Säätiöltä saamansa apuraha veroilmoituksessaan.

Säätiö ilmoittaa vuosittain verottajalle kaikki maksamansa henkilökohtaiset apurahat (mukaan lukien lukukausimaksut, jotka säätiö on maksanut stipendiaatin puolesta). Kaikki kuitit kannattaa säästää varmuuden vuoksi verottajaa varten. Säätiölle ei tarvitse tehdä selvitystä apurahan käytöstä eikä toimittaa mitään kuitteja.

Joutuuko stipendistä maksamaan eläkevakuutusmaksuja (MELA)?

Toimittajastipendit poikkeavat muista henkilökohtaisista apurahoista siinä, etteivät ne lähtökohtaisesti kuulu MYEL-vakuuttamisen piiriin. Syynä tähän on se, ettei kyse ole tieteellisestä toiminnasta ja osassa stipendiaattiohjelmissa suoritettavat maisterin tutkinnot luetaan perusopintoihin. MYEL-vakuutusta ei siis haeta MELAsta eikä Helsingin Sanomain Säätiö ilmoita näitä apurahoja MELAlle.

Apurahansaajan tulee kuitenkin olla yhteydessä KELAan lähtiessään ulkomaille. KELAlle riittää vain ilmoitus, jos kyse on alle puolen vuoden mittaisesta oleskelusta ulkomailla. Mikäli oleskelu kestää kauemmin, tulee sosiaaliturvaan kuulumista erikseen hakea.

Lisätietoja MELAn sivuilta.

Voiko stipendiaattiaikana tehdä töitä, kirjoittaa juttuja?

Stipendiaattiaikana ei voi tehdä töitä. Säätiön apuraha on tarkoitettu kokopäiväistä opiskelua varten.

Mitä säätiö edellyttää lähtijältä stipendiaattivuoden aikana?

Stipendin saajan tulee kirjoittaa säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, kuulumisiaan Stipendiblogiin.

Lukuvuoden puolessa välissä säätiölle toimitetaan vapaamuotoinen väliraportti, jossa kerrotaan, miten opinnot sujuvat ja mitä on opiskeltu.

Stipendiaattikauden päätyttyä säätiölle toimitetaan loppuraportti joko suomeksi tai englanniksi. Jos raportti on kirjoitettu suomeksi, tulee tehdä myös tiivistelmä englanniksi, ja päinvastoin. Raportit julkaistaan säätiön verkkosivuilla.

 

 

Miten stipendiapurahat maksetaan?

Stipendin saajalta vaaditaan kirjallinen sitoumus apurahan käyttämisestä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Sitoumuksessa kysytään saajan tilinumeroa, kotiosoitetta ja sotua.

Apuraha maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä voidaan maksaa sovitun aikataulun mukaan sen jälkeen, kun allekirjoitettu sitoumus on toimitettu säätiölle. Toinen erä maksetaan opintojen puolessa välissä, kun väliraportti on toimitettu säätiölle. Viimeinen osa maksetaan, kun loppuraportit on toimitettu.

Kuinka toimittajastipendiaattien valinta tapahtuu?

Toimittajastipendiaattien valinnan tekee valintalautakunta, johon kuuluu yksi säätiön edustaja ja kaksi ulkopuolista henkilöä. Valintakriteereitä ovat mm. hakemuksesta ilmi käyvä opiskelumotivaatio, hyvä ja jäsennelty tutkimussuunnitelma ja riittävä kielitaito. Lisäksi otetaan huomioon valittavan stipendiaattijoukon monipuolisuus: stipendejä pyritään mahdollisuuksien mukaan myöntämään eri medioista ja eri puolelta Suomea tuleville toimittajille.

Freie Universität Berliiniä ja Fudania lukuun ottamatta säätiö toimittaa valintalautakunnan tekemän ehdotuksen parhaista hakijoista vastaanottaville yliopistoille, jotka tekevät lopullisen valinnan omien kriteeriensä mukaan.

Vastaako säätiön yliopistoihin vaadittavista kielikokeista ja juttunäytteiden kääntämisestä?

Ei vastaa.

Tukeeko säätiö lähtijän perhettä taloudellisesti?

Perheellinen saa lisätukea. Perheellinen tarkoittaa, että mukaan lähtee myös alaikäisiä lapsia. Lasten lukumäärä ei vaikuta apurahan suuruuteen.

Voiko myönnetyn stipendin vastaanottamista siirtää?

Stipendikauden aloitusta ei voi siirtää esimerkiksi seuraavaan vuoteen. Mikäli apurahansaaja ei, säätiöstä ja/tai vastaanottavasta yliopistosta riippumattomista syistä, voi aloittaa stipendikauttaan myönnettynä ajankohtana, stipendi perutaan ja myönnetään joko toiselle hakijalle tai jätetään mahdollisesti kokonaan myöntämättä.

Mitä tapahtuu, jos joudun keskeyttämään stipendikauteni?

Kaikista apurahaan liittyvistä oleellisista muutoksista olosuhteissa tulee välittömästi ilmoittaa säätiölle. Mikäli opinnot yliopistossa keskeytyvät, jo maksettu apuraha voidaan periä takaisin siltä osin, joka kohtuudella voidaan ajatella jääneen käyttämättä. Arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti.

Muutokset opinto-ohjelmassa

Helsingin Sanomain Säätiö ei vastaa yliopistojen opetusohjelmissa  mahdollisesti tapahtuvista muutoksista tai peruutuksista. Säätiö ei myöskään vastaa yliopistojen vaatimista kielikokeista tai juttunäytteiden kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista tai muista vastaavista kuluista.