Perustietoa apurahoista

Helsingin Sanomain Säätiö tukee sananvapauden edistämiseen ja viestintään ja viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Lisäksi säätiö tukee toimittajien ja viestinnän alan post doc -tutkijoiden ja professoreiden kansainvälistymistä.

Säätiön hallitus suosii erityisesti yliopistojen yhteishankkeita.

Yleistä apurahoista

Hakuajat

Helsingin Sanomain Säätiön apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Hallitus päättää apurahoista noin kolme kertaa vuodessa.

Vuoden 2020 ensimmäinen haku päättyi 3.2. (päätöskokous maaliskuussa).
Vuoden 2020 toinen haku päättyi 1.6. (päätöskokous syyskuussa).
Vuoden 2020 kolmas haku päättyy 2.11. (päätöskokous joulukuussa).

Vuonna 2020 toteutettavan suunnatun haun (Viestintä ja journalismi: samalla kentällä eri säännöillä) ensimmäinen hakuvaihe päättyi 2.3. (päätöskokous syyskuussa.)

Tutkimusapurahat

Helsingin Sanomain Säätiö tukee sananvapauden edistämiseen ja viestintään ja viestintäteollisuuteen liittyvää tutkimusta. Erityisesti säätiö tukee tutkimusta, joka tähtää tulevaisuuden ennakointiin tai edistää uusien innovaatioiden kehittämistä viestintäteollisuuteen. Lisäksi säätiö tukee toimittajien ja viestinnän alan post doc -tutkijoiden ja professoreiden kansainvälistymistä.

Pääsääntöisesti säätiö myöntää apurahoja väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön. Suurin osa apurahoista maksetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten kautta. Hakijana voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai rekisteröity yhteisö. Mikäli kyseessä on työryhmä, tutkimuksen johtaja toimii apurahan hakijana. Työryhmän kokoonpano tulee ilmoittaa hakemuksessa ja mukaan täytyy liittää myös kaikkien työryhmän jäsenten ansio- ja julkaisuluettelot.

Säätiö voi tukea ei-tieteellisiä kirjallisia teoksia, jotka liittyvät sananvapauteen, Sanoman historiaan tai toimintaan sekä Päivälehden museossa järjestettävään näyttelyyn tai muuhun tapahtumaan. Lisäksi edellytetään, että kirjoittaminen vaatii päätoimista työskentelyä. Pienin myönnettävä kirjastipendi on 6 000 euroa.

Arviointiperusteet

Apurahahakemuksia arvioidaan mm. seuraavin perustein: innovatiivisuus, uutuusarvo, tutkimussuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus, merkitys akateemiselle yhteisölle ja medialle sekä ympäröivälle yhteiskunnalle, rahoituksen käyttötapa sekä hakijan ja työryhmän ammattitaito ja resurssit viedä hanke päätökseen. Lisäksi voidaan ottaa huomioon tieteidenvälisyys, kansainvälisyys ja organisaatioiden välinen yhteistyö.

Säätiö voi lähettää apurahahakemuksia arvioitavaksi tieteellisen toimikunnan jäsenille ja muille ulkopuolisille asiantuntijoille.

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus ei perustele antamiaan apurahapäätöksiä eikä julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä.

Apurahoja viestinnän alan professoreille

Helsingin Sanomain Säätiö myöntää apurahoja myös viestinnän alalla toimiville professoreille. Apurahatoiminnalla säätiö haluaa tukea professoreiden mahdollisuutta tehdä alansa korkeatasoista tutkimusta vapaana jokapäiväisestä opetus- ja hallintotyöstä.

Apuraha myönnetään suomalaisissa yliopistoissa työskenteleville vakinaisille professoreille tutkimukseen ja tutkimusta edistäviin tarkoituksiin. Apurahaa voi hakea professori, jolla on yliopiston sitoumus hallinnosta ja opetuksesta vapauttamisesta. Apurahakausi on 12 kuukautta. Säätiön myöntämän apurahan suuruus on 25 000 euroa/vuosi, mikä on noin 45 % professorin nettopalkasta. Yliopisto maksaa professorin bruttopalkasta 55 %. Professori huolehtii itse tarvittavista vakuutuksista (MELA) apurahakautensa aikana.

Hakijoita kannustetaan erityisesti ulkomailla tehtävään tutkimustyöhön. Säätiöltä voi hakea lisäapurahaa matkakuluihin. Apurahaa haetaan säätiön sähköisen apurahahakujärjestelmän kautta. Apurahaa voi hakea läpi vuoden.

Hakulomakkeen liitteiksi tarvitaan professorin ansioluettelo, työsuunnitelma ja yliopiston sitoutuminen järjestelyyn. Mikäli tutkimus tehdään ulkomailla, liitteenä tulee olla myös vastaanottavan yliopiston vahvistuskirje.

Post doc -apurahat ulkomaisiin yliopistoihin

Helsingin Sanomain Säätiö rahoittaa post doc -hankkeita, jotka laajasti ottaen liittyvät viestintäteollisuuteen. Hakija voi itse sopia tutkijapaikastaan vapaasti yliopiston kanssa. Näitä apurahoja haetaan säätiöltä sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ansioluettelo, tutkimussuunnitelma ja vastaanottavan yliopiston vahvistuskirje. Post doc -apurahoja myönnetään 1–3 vuodeksi.

 

Avoin tiede

Helsingin Sanomain Säätiö suosittelee, että sen rahoittamien tutkimusten yhteydessä  mahdollisesti kerätyt aineistot arkistoidaan jatkokäyttöä varten esimerkiksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottamat ja hyödyntämät julkaisut, tiedot ja aineistot, niiden metatiedot sekä käytetyt menetelmät ovat helposti saatavilla jatkokäyttöä varten.

Tieteen avoimuutta tulee edistää tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Lisää aiheesta:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta

Avoin tiede