Mediamaisema on 2010-luvulla muuttunut radikaalisti: journalistinen media on menettänyt asemaansa tiedon tuottajana ja julkisen keskustelun määrittäjänä, toimittajien määrä vähenee ja promootion ammattilaisten määrä kasvaa. Mediakulutus pirstaloituu digitalisaation myötä monille eri alustoille. Kentällä, jossa toimitetulla medialla aiemmin oli valtapositio ja portinvartijan rooli, sisältöjä tuottaa nykyisin laaja joukko toimijoita. Kansalaisten huomiosta ja ajasta kilpailevat journalismin ohella monet erilaiset ammatti- ja sosiaalisen median sisällöt, joita tuottavat niin yritykset, järjestöt ja viranomaiset kuin tubettajat ja somevaikuttajat. Organisaatiot ja instituutiot hoitavat suhteitaan yhteiskuntaan ja julkisuuteen viestintätoimistojen, konsulttien ja PR:n ammattilaisten kautta, ja samalla ne kamppailevat yhteiskunnallisen agendan asettamisesta. Mediasisältöjä tuotetaan hyvin erilaisin säännöin mutta usein lainaten erilaisia journalismin muotoja.

Helsingin Sanomain Säätiö haluaa selvittää ilmiötä ja sen taustoja laajasti niin yleisön, tekijöiden kuin yhteiskunnallisen agendan asettamisen näkökulmasta.

Säätiötä kiinnostavat mm. seuraavat asiat:

a)

Yleisöt

Miten erilaisista lähtökohdista tulevat sisällöntuottajat näkyvät kansalaisten media-arjessa?

Miten yleisöt tunnistavat sisältöjen eroja?

Miten kuluttajat liikkuvat eri kanavissa?

Miten erilaisten toimijoiden – toimittajien, tiedottajien, pr-organisaatioiden tai markkinoijien – rinnakkaisuus mediakentällä vaikuttaa mediaa kohtaan koettuun luottamukseen ja epäluottamukseen?

b)

Tekijät ja tuottajat

Miltä tilanne näyttää eri sisällöntuottajien näkökulmasta?

Millaisin säännöin, ehdoin ja keinoin sisältöjä tuotetaan?

Millaisia törmäyksiä kentällä on eri sisällöntuottajien näkökulmasta?

Tulisiko journalismin reagoida muutokseen? Jos, niin miten?

c)

Yhteiskunnallinen agenda

Miten yhteiskunnallinen agenda asetetaan uudessa tilanteessa?

Mikä on median rooli yhteiskunnallisen keskustelun edistämisessä?

 

Rahoitettavaksi voi esittää hankkeita, jotka joko pureutuvat yhteen näkökulmaan (yleisöt, tekijät, yhteiskunnallinen agenda) tai yhdistelevät näitä.

Säätiö rahoittaa lupaavimpia hankkeita (2–4) yhteensä 500 000 eurolla.

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemukset lähetetään sähköisen apurahajärjestelmän kautta viimeistään 2.3.2020. Siihen toivotaan korkeintaan kolmesivuisia ideapapereita, joissa esitellään tutkimusryhmä, valittu näkökulma, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä hankkeen toteuttamiseen haettava apurahasumma.

Jatkoon valitaan pieni joukko työryhmiä, jotka kaikki haastatellaan. Haastattelusta saa palautteen, jota voi hyödyntää jatkohakemuksessa.

Kaikilta haastatteluun kutsutuilta pyydetään jatkohakemus, joka sisältää tarkan tutkimussuunnitelman ja budjetin. Jatkohakemus tehdään sähköisessä apurahajärjestelmässä täydentämällä aiemmin lähetettyä ensimmäisen vaiheen hakemusta.

Sähköinen hakulomake löytyy täältä.

Säätiö kannustaa tutkijoita, toimittajia ja viestijöitä yhteishankkeisiin.

 

SUUNNATUN HAUN AIKATAULU:

Ensimmäinen hakuvaihe päättyy 2.3.2020.

Hallitus päättää jatkoon valitut hankkeet torstaina 26.3.2020.

Työryhmien haastattelut huhtikuussa 2020.

Toinen vaihe päättyy elokuun puolivälissä 2020.

Hallitus tekee lopulliset päätökset syyskuussa 2020.

 

Lisätietoja:
saila.linnahalme@hssaatio.fi