Journalistiikan professori Risto Kunelius
Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos

Sananvapaus uutisaiheena

Sananvapaus uutisaiheena -projektin ensimmäinen tutkimusraportti kertoo, millä tavalla profeetta Muhammedin pilakuvien julkaisua arvioitiin 14 eri maan lehdistössä keväällä 2006. Eri maiden kirjoittelua valaisevat kuvaavat niitä vaihtelevia lainsäädännöllisiä, poliittisia ja kulttuurisia tilanteita, joissa kansainväliseksi paisunutta kiistakysymystä tulkittiin.

Raportti nostaa esiin myös kansainvälistä kirjoittelua yhdistäviä ja kokoavia piirteitä. Tällaisia ovat muun muassa sananvapautta koskevan keskustelun rakenteet. Niiden puitteissa journalismi arvotti ja perusteli omaa toimintaansa ja pyrki suhteuttamaan toisiinsa yhtäältä sananvapauden universaalia arvoa ja toisaalta monikulttuurisen julkisen keskustelun vaatimuksia.

Kansainvälisesti tarkastellen pilakuvakeskustelu myös asettui osaksi laajempaa keskustelua ”sivilisaatioiden törmäyksestä”. Raportti kuvaa journalismin ristiriitaista suhdetta tähän keskustelua jäsentävään ajatukseen. Yhtäältä pääkirjoitus- ja kommenttiaineisto näyttää suhtautuvan ajatukseen kulttuurien törmäyksestä perin kriittisesti. Toisaalta uutisaineiston perusteella voi kysyä, missä määrin journalistiset rutiinit ovat omiaan vahvistamaan käsitystä läntisen ja islamilaisen ”maailman” vastakkaisuudesta.

Journalismin rooli kansainvälisen julkisen keskustelun virittäjänä tai foorumina näyttää siis hyvin ristiriitaiselta. Journalismin ja journalistien tapaa ymmärtää pilakuvakonflikti hallitsevat paikalliset olosuhteet. Tutkimuksessa nostetaan kuitenkin esiin myös heikkoja havaintoja ja tilanteita, joissa journalismin toiminnassa voi nähdä kansainvälisen julkisuuden virittämisen potentiaaleja. Tällaisia liittyy niin sananvapauskäsityksiin, kulttuurien törmäyksen kriittiseen arvioimiseen, kiistan toisen osapuolien arvostelun perusteisiin kuin joukkoviestinnän yleisöjen sijoittumiseen selkeistä kansallisista ja kulttuurisista rajoista riippumatta.

Raportin johdantoluku on luettavissa PDF- muodossa.

Tutkimuksen tuloksia on alustavasti esitelty ja arvioitu Journalismikritiikin vuosikirjan 2007 artikkeleissa Risto Kunelius: Anteeksi vaan Voltaire (lataa PDF) Anssi Männistö: Sananvastuun ja -vapauden paini (lataa PDF)) Janne Virkkunen: Sananvapaudesta ei tehdä kompromissia  (lataa PDF)