Talous ja sijoitustoiminta

Kuva: Kirsi Kolari

Helsingin Sanomain Säätiön varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 3 425 365 euroa (vuonna 2022: 4 268 495 euroa), josta apurahat ja toimittajastipendit olivat 1 100 882 euroa (2 042 602 euroa). Toimikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 645 183 euroa (639 031 euroa). Tilikauden ylijäämä oli  13 000 910 euroa (vuonna 2022 alijäämä: -17 527 765 euroa). Säätiöllä on siirtovelkoja 1 787 063 euroa (2 678 468  euroa), joista maksamattomia apurahoja ja stipendejä 1 706 175 euroa (2 593 553 euroa, mukana Uutisraivaaja-hanke, 250 000 euroa).

Vuotta 2023 leimasi historiallisen korkea inflaatio ja kireä rahapolitiikka. Yhdysvalloissa nähtiin yhteensä neljä koronnostoa, jotka lopulta nostivat ohjauskoron viiden ja puolen prosenttiyksikön tasolle. Euroalueella puolestaan nähtiin kuusi koronnostoa talletusten ohjauskoron päätyessä lopulta neljään prosenttiin. Loppuvuodesta inflaatio kääntyi kuitenkin selvään laskuun, ja keskuspankkien kommunikaatio muuttui kyyhkymäisemmäksi ja markkinoilla ryhdyttiin hinnoittelemaan koronlaskuja.

Yhdysvaltojen talouskehitys säilyi yllättävän voimakkaana. Kiinan kehitys oli selvä pettymys, ja Euroopassa talouskehitys oli hyvin vaisu.

Sijoitusmarkkinoilla tunnelma oli alkuvuonna painuksissa. Poikkeuksena yhdysvaltalaisen Magnificent Seven -yhtiöiden, etenkin Nvidian, raju kurssinousu, joka  johtui suureksi osaksi tekoälybuumista. Syksyllä tunnelmat muuttuivat positiivisemmiksi, kun koronlaskuodotuksia ruvettiin hinnoittelemaan. Suomen kehitys oli erittäin heikko mm. sektoripainotuksista johtuen.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, talousvaliokunnan jäsenet, yliasiamies, asiamies/arkiston ja museon johtaja, tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt. Hallituksen ja työ- ja talousvaliokuntien jäsenten kokouspalkkiot olivat vuoden aikana yhteensä 18 600 euroa. Palkkio on kokouskohtainen, ja sitä on maksettu vain kokouksissa läsnä olleille jäsenille. Palkkiot ovat hallituksen näkemyksen mukaan tavanomaisia ottaen huomioon hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtävät sekä niihin jäseniltä vaadittu aika ja osaaminen. Lisäksi säätiön lähipiiriin kuuluville asiamiehille on maksettu palkkoina 211 640 euroa. Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan. Säätiössä ei ole toimintavuoden aikana ollut muita lähipiiritapahtumia. Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut avustuksia tai apurahoja.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 7 135 992 euroa (2022: 4 651 337 euroa). Sijoitusrahastojen voitto-osuudet olivat 1 994 951 euroa (1 445 808 euroa), rahastojen myyntivoitot 2 572 625 euroa (0 euroa) ja osinkotuotot 2 457 280 euroa (3 121 601 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulujäämä oli +16 426 276 euroa (-13 259 270 euroa). Sijoitusten arvonmuutokset -3 746 947 euroa (-38 660 162 euroa).

Realisoitumattomat suorien osakesijoitusten arvonmuutokset kirjattiin käyvän arvon rahastoon, johon kirjatut kumulatiiviset arvonmuutokset olivat vuoden lopussa -49 276 009 euroa (-36 173 438 euroa). Sanoma Oyj:n arvonmuutos oli -13 493 506 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 134 miljoonaa euroa (135 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 98,7 % (95 %) ja korkosijoitusten 1,3 % (5 %). Sanoma-osakkeiden osuus koko varallisuudesta oli 24,4 % (34,1 %).

Vuoden aikana tehtiin joitakin allokaatiomuutoksia niin, että osa ylimääräisestä likviditeetistä sijoitettiin kotimaisiin ja ruotsalaisiin suoriin osakesijoituksiin ja osa yhdysvaltalaisiin osakerahastoihin. Mandatum Stamina -rahasto-osuudet myytiin ja myynnistä saadut varat sijoitettiin kuten yllä. Täten USA-paino nousi muutamia prosenttiyksiköitä. Kokonaisvaikutus salkun tuotto-odotuksiin ja riskiprofiiliin oli vähäinen. Koko salkun tuotto oli 2,59 % (-19,92 %). Rahamarkkinoiden tuotto oli 4,19 % (-0,63 %), Sanoman -25,56 % (-24,71 %), muiden suorien osakesijoitusten 7,93 %  (-16,80 %) ja osakerahastojen 20,34 % (-18,84 %).

Salkun tuotto oli kaksijakoinen. Hajautetun osakesalkun tuotto oli sekä suhteellisesti että absoluuttisesti sangen hyvä, varsinkin yhdysvaltalaisten osakkeiden hyvän tuoton takia. Sanoman tuotto oli erittäin heikko jo toisena peräkkäisenä vuotena.

Säätiön kirjanpidon ja maksuliikenteen hoiti Talenom Oyj.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius, jolla turvataan varsinaisen toiminnan jatkuvuus. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 98,7 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata.

Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii hyvään reaalituottoon ja kassavirtaan pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat pääasiassa likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni. Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät pääasiassa yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisen osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Lisäksi säätiön omaisuudesta 24,4 % (34,1 %) koostuu Sanoma Oyj:n osakkeista, jotka muodostavat suurimman yksittäisen riskikeskittymän. Hallitus on hyväksynyt erillisen suunnitelman Sanoma-riskin osalta. Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

VASTUULLISUUS

Säätiö sijoittaa varansa vastuullisesti ja ottaa sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat.

Säätiö haluaa apurahapolitiikallaan tukea tutkijoiden oikeudenmukaista ja reilua palkkausta. Suurin osa säätiön myöntämistä tutkimusapurahoista maksetaan yliopistoille, ja apurahoihin sisältyvät myös sosiaalikustannukset.

Säätiön näyttelytoiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet valitsemalla ekologisia materiaaleja ja suosimalla kierrätystä.

VUOSI 2024

Odotukset ovat varovaisen myönteiset koronlaskuodotuksista johtuen. Oletuksena tällöin on, että Yhdysvalloissa toteutuu pehmeä lasku ja vältytään taantumalta. Riskit ovat kuitenkin varsin suuret. Jos inflaatiokehitys jostain syystä on odotuksia huonompi, toivottuja koronlaskuja ei välttämättä nähdä tai ne toteutuvat odotettua hitaammin.

Geopoliittinen tilanne on edelleen varsin jännittynyt ja mahdollisilla uusilla selkkauksilla voi olla dramaattiset vaikutukset.

Tuloslaskelma 2023

Tase 2023