Talous ja sijoitustoiminta 2022

Kuva: Kirsi Kolari

Helsingin Sanomain Säätiön varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 4 268 495 euroa (vuonna 2021: 4 164 207 euroa), josta apurahat ja toimittajastipendit olivat 2 042 602 euroa (2 069 727 euroa). Toimikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 639 031 euroa (604 374 euroa). Tilikauden alijäämä oli -17 527 765 euroa (vuonna 2021 ylijäämä: 19 769 432 euroa). Säätiöllä on siirtovelkoja 2 678 468 euroa (2 866 849 euroa), joista maksamattomia apurahoja ja stipendejä 2 593 553 euroa (2 780 364 euroa).

Alkuvuoden talousoptimismi kääntyi nopeasti päälaelleen lukuisten negatiivisten yllätysten myötä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kiihtyvä inflaatio, keskuspankkien voimakkaat koronnostot ja Kiinan korona- ja kiinteistöongelmat heikensivät talouskehitystä voimakkaasti. Kuluttajien ostovoima heikentyi nopeasti, ja kuluttajaluottamus laski ennennäkemättömän alhaiselle tasolle.

Sijoitusmarkkinoilla tuottokehitys oli erittäin huono kaikissa perinteisissä omaisuusluokissa, kun tuotot jäivät 10–25 % miinukselle.

Loppuvuodesta inflaation kasvu taittui ja kun vakavan energiakriisin todennäköisyys pieneni, kurssit toipuivat asteittain alimmilta tasoilta.

Vuoden 2023 alussa näkymät ovat edelleen varsin epävarmat ja taantumariski sekä USA:ssa että Euroopassa koholla.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, talousvaliokunnan jäsenet, yliasiamies, asiamies/Päivälehden arkiston ja museon johtaja, tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt. Hallituksen ja työ- ja talousvaliokuntien jäsenten kokouspalkkiot olivat vuoden aikana yhteensä 16 800 euroa. Palkkio on kokouskohtainen, ja sitä on maksettu vain kokouksissa läsnä olleille jäsenille. Palkkiot ovat hallituksen näkemyksen mukaan tavanomaisia ottaen huomioon hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtävät sekä niihin jäseniltä vaadittu aika ja osaaminen. Lisäksi säätiön lähipiiriin kuuluville asiamiehille on maksettu palkkoina 227 590 euroa. Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan. Säätiössä ei ole toimintavuoden aikana ollut muita lähipiiritapahtumia. Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut avustuksia tai apurahoja.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 4 651 337 euroa (2021: 6 167 151 euroa). Sijoitusrahastojen voitto-osuudet olivat 1 445 808 euroa (2 173 738 euroa), rahastojen myyntivoitot 0 euroa (771 867 euroa) ja osinkotuotot 3 121 601 euroa (3 038 971 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulujäämä oli -13 259 270 euroa (+23 933 369 euroa). Sijoitusten arvonmuutokset -38 660 162 euroa (19 899 089 euroa).

Realisoitumattomat suorien osakesijoitusten arvonmuutokset kirjattiin käyvän arvon rahastoon, johon kirjatut kumulatiiviset arvonmuutokset olivat vuoden lopussa -36 173 438 euroa (-15 407 315 euroa). Sanoma Oyj:n arvonmuutos oli -17 865 966 euroa edellisvuoteen verrattuna.

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 135 miljoonaa euroa (174 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 95 % (95,8 %) ja korkosijoitusten 5 % (4,2 %). Sanoma-osakkeiden osuus koko varallisuudesta oli 34,1 % (36,9 %).

Oleellisia allokaatiomuutoksia ei toimintavuoden aikana tehty. Koko salkun tuotto oli -19,92 % (17,4 %). Rahamarkkinoiden tuotto oli -0,63 % (0,0 %), Sanoman -24,71 % (2,7 %), muiden suorien osakesijoitusten -16,80 % (27,6 %) ja osakerahastojen -18,84 % (31,2 %).

Säätiön sijoitusomaisuuden tuotto oli historiallisen huono. Sekä absoluuttinen että suhteellinen tuotto jäi erittäin heikoksi. Varsinkin Sanoman kurssi laski voimakkaasti. Huonoon suhteelliseen tuottoon vaikutti esimerkiksi se, että sijoitusrahastoista on ESG-syistä suljettu pois lähes kaikki suuret energiayhtiöt, joiden tuotto vuonna 2022 oli aivan poikkeuksellinen.

Tulosta arvioitaessa on muistettava, että salkun tuotto useana edeltävänä vuotena oli poikkeuksellisen hyvä. Korkea volatiliteetti on tyypillistä korkeasta osakepainosta johtuen. Säätiön käteispuskureista johtuen arvonalennuksilla ei ollut vaikutusta varsinaiseen toimintaan.

Säätiön kirjanpidon ja maksuliikenteen hoiti Talenom Oyj.

Riskit ja riskienhallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius, jolla turvataan varsinaisen toiminnan jatkuvuus. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 95,0 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata.

Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii hyvään reaalituottoon ja kassavirtaan pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat pääasiassa likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni. Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät pääasiassa yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisen osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Lisäksi säätiön omaisuudesta 34,1 % (36,9 %) koostuu Sanoma Oyj:n osakkeista, jotka muodostavat suurimman yksittäisen riskikeskittymän. Hallitus on hyväksynyt erillisen suunnitelman Sanoma-riskin osalta. Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

Vastuullisuus

Säätiö sijoittaa varansa vastuullisesti ja ottaa sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat.

Säätiö haluaa apurahapolitiikallaan tukea tutkijoiden oikeudenmukaista ja reilua palkkausta. Suurin osa säätiön myöntämistä tutkimusapurahoista maksetaan yliopistoille, ja apurahoihin sisältyvät myös sosiaalikustannukset.

Säätiön näyttelytoiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet valitsemalla ekologisia materiaaleja ja suosimalla kierrätystä. Tulevassa museo- ja arkistouudistuksessa varmistetaan tilojen entistä parempi esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus. Kaikki museon tarjoamat palvelut ovat yleisölle maksuttomia.

Vuosi 2023

Euroopan turvallisuustilanne on radikaalisti muuttunut Venäjän aloittaessa sodan Ukrainaa vastaan. Erilaiset pakotteet ja vastapakotteet vaikuttavat merkittävästi talouteen. Kasvanut epävarmuus on vaikuttanut säätiön sijoitusomaisuuden arvoa alentavasti. Mikäli sota pitkittyy ja laajenee sillä saattaa olla vaikutus säätiön toimintaympäristöön mutta lyhyen aikavälin kurssiheilahteluilla ei sen sijaan ole vaikutusta säätiön toimintaan.

Sanoman osinkotuoton merkittävä alentuminen syksyllä 2022 arvioidusta heikentää säätiön toimintaedellytyksiä vuonna 2023.

Vuodeksi 2023 säätiö on varannut apurahoihin ja toimittajastipendeihin kaksi miljoonaa euroa. Apurahahaut järjestetään kaksivaiheisena. Vuoden aikana järjestetään yksi suunnattu haku.

Päivälehden museon näyttelytilat sekä Päivälehden arkiston ja museon toiminta uudistetaan syksyyn 2023 mennessä. Uudistustyö on alkanut vuonna 2021, ja siihen on varattu kaikkiaan 500 000 euroa.

Lataa tuloslaskelma 2022 (pdf) >>

Lataa tase 2022 (pdf) >>