Talous ja sijoitustoiminta 2021

Kuva: Kirsi Kolari

Helsingin Sanomain Säätiön varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 4 164 207 euroa (vuonna 2020: 3 774 276 euroa), josta apurahat ja toimittajastipendit olivat 2 069 727 euroa (1 734 260 euroa). Toimikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 604 374 euroa (607 983 euroa). Tilikauden ylijäämä oli 19 769 432 euroa (2 068 440 euroa). Säätiöllä on siirtovelkoja 2 866 849 euroa (2 953 139 euroa), joista maksamattomia apurahoja ja stipendejä 2 780 364 euroa (2 626 971 euroa).

Alkuvuotta leimasi voimakas myönteinen kehitys. Voimakas elvytys, rokotusohjelmien edistyminen ja talouksien asteittainen avaaminen loivat uskoa paluusta normaaliin. Yritysten hyvä tuloskehitys vahvisti myönteistä kurssikehitystä. Poikkeuksena oli Kiina, jossa hallinnon toimet suurten teknologiayritysten toiminnan rajoittamiseksi johtivat negatiiviseen kurssikehitykseen. Kansainväliset sijoittajat vähensivät kiinalaisten yhtiöiden omistusta. USA:n nouseva korkotaso aiheutti voimakkaan siirtymisen korkean arvostustason teknologiapainotteisista osakkeista arvo-osakkeisiin.

Alkusyksystä nähtiin voimakas korjausliike, kun toimitusketjujen pullonkaulat ja kiihtyvä inflaatio synkistivät tunnelmia. Loppuvuodesta kurssit toipuivat, kun yritysten kolmannen neljänneksen tulokset ylittivät markkinoiden odotukset. Kokonaisuutena vuodesta muodostui osakesijoittajalle yksi viime vuosien parhaimmista.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, talousvaliokunnan jäsenet, yliasiamies, asiamies/Päivälehden arkiston ja museon johtaja, tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt. Hallituksen ja työ- ja talousvaliokuntien jäsenten kokouspalkkiot olivat vuoden aikana yhteensä 15 200 euroa. Palkkio on kokouskohtainen, ja sitä on maksettu vain kokouksissa läsnä olleille jäsenille. Palkkiot ovat hallituksen näkemyksen mukaan tavanomaisia ottaen huomioon hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtävät sekä niihin jäseniltä vaadittu aika ja osaaminen. Lisäksi säätiön lähipiiriin kuuluville asiamiehille on maksettu palkkoina 215 325 euroa. Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan. Säätiössä ei ole toimintavuoden aikana ollut muita lähipiiritapahtumia. Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut avustuksia tai apurahoja.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 6 167 151 euroa (2020: 5 729 128 euroa). Sijoitusrahastojen voitto-osuudet olivat 2 173 738 euroa (2 515 274 euroa), rahastojen myyntivoitot 771 867 euroa (0 euroa) ja osinkotuotot 3 038 971 euroa (3 111 247 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulujäämä oli 23 933 369 euroa (+5 842 716 euroa). Sijoitusten arvonmuutokset olivat 19 899 089 euroa (29 499 219 euroa). Realisoitumattomat suorien osakesijoitusten arvonmuutokset kirjattiin käyvän arvon rahastoon, johon kirjatut kumulatiiviset arvonmuutokset olivat vuoden lopussa -15 407 315 euroa (-17 526 413 euroa). Sanoma Oyj:n arvonmuutos oli -564 188 euroa edellisvuoteen verrattuna. Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 174 miljoonaa euroa (152 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 95,8 % (92,9 %) ja korkosijoitusten 4,2 % (7,1 %). Sanoma-osakkeiden osuus koko varallisuudesta oli 36,9 % (42,5 %).

Oleellisia allokaatiomuutoksia ei toimintavuoden aikana tehty. Koko salkun tuotto oli 17,4 % (24,49 %). Rahamarkkinoiden tuotto oli 0,0 % (0,20 %), Sanoman 2,7 % (52,65 %), muiden suorien osakesijoitusten 27,6 % (7,43 %) ja osakerahastojen 31,2 % (5,41 %). Sijoitusomaisuuden tuotto oli edellisvuosien tapaan jälleen poikkeuksellisen hyvä. Sanoma-osakkeen tuotto oli vaatimaton. Samalla on muistettava, että osakkeen tuotto oli edellisvuonna poikkeuksellisen korkea (53 %). Tulosta arvioitaessa on muistettava, että vuosituotot saattavat korkeasta osakeallokaatiosta johtuen merkittävästi vaihdella. Volatiliteetillä ei ole oleellista merkitystä säätiön toimintaan.

Säätiön kirjanpidon ja maksuliikenteen hoiti Balance-Team Oy.

Riskit ja riskienhallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius, jolla turvataan varsinaisen toiminnan jatkuvuus. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 95,8 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata.

Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii hyvään reaalituottoon ja kassavirtaan pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat pääasiassa likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni. Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät pääasiassa yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisen osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Lisäksi säätiön omaisuudesta 36,9 % (42,5 %) koostuu Sanoma Oyj:n osakkeista, jotka muodostavat suurimman yksittäisen riskikeskittymän. Hallitus on hyväksynyt erillisen suunnitelman Sanoma-riskin osalta. Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

Vastuullisuus

Säätiö sijoittaa varansa vastuullisesti ja ottaa sijoituspäätöksiä tehdessään huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat.

Säätiö haluaa apurahapolitiikallaan tukea tutkijoiden oikeudenmukaista ja reilua palkkausta. Suurin osa säätiön myöntämistä tutkimusapurahoista maksetaan yliopistoille, ja apurahoihin sisältyvät myös sosiaalikustannukset.

Säätiön näyttelytoiminnassa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet valitsemalla ekologisia materiaaleja ja suosimalla kierrätystä. Tulevassa museo- ja arkistouudistuksessa varmistetaan tilojen entistä parempi esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus. Kaikki museon tarjoamat palvelut ovat yleisölle maksuttomia.

Vuosi 2022

Vuodeksi 2022 säätiö on varannut apurahoihin ja toimittajastipendeihin kaksi miljoonaa euroa. Apurahahaut järjestetään kaksivaiheisena. Vuoden aikana järjestetään yksi suunnattu haku.

Päivälehden museon näyttelytilat ja toiminta uudistetaan perusteellisesti syksyyn 2023 mennessä. Uudistustyö aloitetaan tammikuussa 2022 Aalto-yliopiston opiskelijoista valitun työryhmän kanssa. Lisää yhteistyökumppaneita etsitään. Projektien myötä museon ja arkiston toimintaa ja tiloja tullaan yhdistelemään. Vuonna 2021 alkaneeseen uudistustyöhön on varattu kaikkiaan 500 000 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen Euroopan turvallisuustilanne on radikaalisti muuttunut Venäjän aloittaessa sodan Ukrainaa vastaan. Erilaiset pakotteet ja vastapakotteet vaikuttavat merkittävästi talouteen. Kasvanut epävarmuus on vaikuttanut säätiön sijoitusomaisuuden arvoa alentavasti. Mikäli sota pitkittyy ja laajenee sillä saattaa olla vaikutus säätiön toimintaympäristöön mutta lyhyen aikavälin kurssiheilahteluilla ei sen sijaan ole vaikutusta säätiön toimintaan.

Lataa tuloslaskelma 2021 (PDF) »

Lataa tase 2021 (PDF) »