Talous ja sijoitustoiminta 2020

Kuva: Ida Pimenoff

Säätiö käynnisti pitkään suunnitteilla olleen arvopaperisalkun hajautusohjelman myymällä miljoona Sanoma-osaketta. Sijoitusomaisuuden tuotto oli poikkeuksellisen hyvä.

Helsingin Sanomain Säätiön varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 3 774 276 euroa (vuonna 2019: 4 516 457 euroa), josta apurahat ja toimittajastipendit olivat 1 852 760 euroa (2 186 242 euroa). Toimikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 607 983 euroa (718 955 euroa).

Tilikauden ylijäämä oli 2 068 440 euroa (11 583 510 euroa).

Säätiöllä on siirtovelkoja 2 953 139 euroa (2 842 904 euroa), joista maksamattomia apurahoja ja stipendejä 2 626 971 euroa (2 623 831 euroa).

Alkuvuodesta levinnyt koronaviruspandemia vaikutti voimakkaasti finanssimarkkinoihin. Keväällä koettiin ennennäkemättömän nopea ja jyrkkä osakekurssien romahdus.

Valtioiden ja keskuspankkien koordinoidut, nopeat ja kooltaan valtavat elvytystoimenpiteet johtivat nopeaan osakekurssien toipumiseen. Monilla toimialoilla kurssit nousivat kriisiä edeltävälle tasolle.

Keskuspankkitoimien seurauksena korot laskivat ennätyksellisen alhaisille tasoille.

Koronakriisi aiheutti epävarmuutta mm. finanssimarkkinoiden toimivuuden ja yhtiöiden osingonmaksun osalta. Tämän takia säätiössä laadittiin nopeasti hätäsuunnitelma toiminnan turvaamiseksi siltä varalta, että kriisi voimistuisi ja pitkittyisi. Tilanteen rauhoituttua ja markkinoiden toivuttua voitiin alkusyksystä palata normaaliin päiväjärjestykseen.

Koronapandemialla ei täten vuositasolla ollut merkittävää vaikutusta sijoitustoimintaan. Toiminta rahoitettiin sijoitusten kassavirralla.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, talousvaliokunnan jäsenet, yliasiamies, asiamies/Päivälehden arkiston ja museon johtaja, tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt.

Hallituksen ja työ- ja talousvaliokuntien jäsenten kokouspalkkiot olivat vuoden aikana yhteensä 19 600 euroa. Palkkio on kokouskohtainen, ja sitä on maksettu vain kokouksissa läsnä olleille jäsenille. Palkkiot ovat hallituksen näkemyksen mukaan tavanomaisia ottaen huomioon hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtävät sekä niihin jäseniltä vaadittu aika ja osaaminen.

Lisäksi säätiön lähipiiriin kuuluville asiamiehille on maksettu palkkoina 226 068 euroa. Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan. Säätiössä ei ole toimintavuoden aikana ollut muita lähipiiritapahtumia. Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut avustuksia tai apurahoja.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 5 729 128 euroa (2019: 15 127 233 euroa). Sijoitusrahastojen voitto-osuudet olivat 2 515 274 euroa (1 341 542 euroa), rahastojen myyntivoitot 0 euroa (10 631 468 euroa) ja osinkotuotot 3 111 247 euroa (3 000 619 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulujäämä oli +5 842 716 euroa (+16 099 967 euroa).

Sijoitusten arvonmuutokset olivat 29 499 219 euroa (7 550 229 euroa). Realisoitumattomat suorien osakesijoitusten arvonmuutokset kirjattiin käyvän arvon rahastoon, johon kirjatut kumulatiiviset arvonmuutokset olivat vuoden lopussa -17 526 413 euroa (-46 895 649 euroa).

Sanoma Oyj:n arvonmuutos oli noin +28,7 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja sijoitusrahastot nousivat noin 350 000 euroa (muut osakkeet +700 000 euroa).

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 152 miljoonaa euroa (125 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 92,9 % (98,7 %) ja korkosijoitusten 7,1 % (1,3 %). Sanoma-osakkeiden osuus koko varallisuudesta oli 42,5 % (43,1 %).

Toimintavuoden aikana voitiin käynnistää pitkään suunnitteilla ollut säätiön arvopaperisalkun hajautusohjelma myymällä 1 miljoona kappaletta Sanoma-osakkeita (noin 17 % Sanoma-omistuksesta). Sanoman voimakkaasta kurssinoususta johtuen Sanoman paino salkussa ei juurikaan muuttunut.

Pääosa myynneistä saaduista varoista sijoitettiin vuoden loppuun mennessä hyvää osinkoa jakavien suomalaisten ja ruotsalaisten yhtiöiden osakkeisiin ja USA-osakerahastoon.

Muita oleellisia allokaatiomuutoksia ei toimintavuoden aikana tehty.

Koko salkun tuotto oli 24,49 % (21,5 %). Rahamarkkinoiden tuotto oli 0,20 % (0,7 %), Sanoman 52,65 % (16,7 %), muiden suorien osakesijoitusten 7,43 % (19,3 %) ja osakerahastojen 5,41 % (27,0 %).

Sijoitusomaisuuden tuotto oli edellisvuosien tapaan jälleen poikkeuksellisen hyvä. Tämä johtui jälleen pääsin Sanoma-osakkeen poikkeuksellisen voimakkaasta kurssinoususta.

Tulosta arvioitaessa on muistettava, että vuosituotot saattavat merkittävästi vaihdella. Volatiliteetillä ei ole oleellista merkitystä säätiön toimintaan.

Säätiön kirjanpidon ja maksuliikenteen hoiti Balance-Team Oy.

Riskit ja riskienhallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius, jolla turvataan varsinaisen toiminnan jatkuvuus. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 92,9 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata.

Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii hyvään reaalituottoon ja kassavirtaan pitkällä aikavälillä.

Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat pääasiassa likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni.

Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät pääasiassa yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisen osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Lisäksi säätiön omaisuudesta 42,5 % (43,1 %)  koostuu Sanoma Oyj:n osakkeista, jotka muodostavat suurimman yksittäisen riskikeskittymän.

Hallitus on hyväksynyt erillisen suunnitelman Sanoma-riskin osalta. Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

Lataa tuloslaskelma 2020 (PDF) »

Lataa tase 2020 (PDF) »