Talous ja sijoitustoiminta

Kuva: Ida Pimenoff

Säätiön sijoitusten tuotto oli poikkeuksellisen hyvä. Koko salkun tuotto oli 21,5 prosenttia.

Helsingin Sanomain Säätiön varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 4 516 457 euroa (vuonna 2018: 3 907 328 euroa), josta apurahat ja toimittajastipendit olivat 2 186 242 euroa (1 703 401 euroa). Toimikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 718 955 euroa (691 309 euroa).

Tilikauden ylijäämä oli 11 583 510 euroa (alijäämä 5 737 851 euroa).

Säätiöllä on siirtovelkoja 2 842 904 euroa (2 587 308 euroa), joista maksamattomia apurahoja ja stipendejä 2 623 831 euroa (2 176 433 euroa).

Säätiön sijoitustoiminnassa ei toimintavuoden aikana ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Toiminta on rahoitettu sijoitusten kassavirralla.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, talousvaliokunnan jäsenet, yliasiamies, asiamies/Päivälehden museon johtaja, Päivälehden arkiston johtaja ja tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt.

Säätiön lähipiiriin kuuluville hallituksen ja työ- ja talousvaliokuntien jäsenille kokouspalkkiot olivat vuoden aikana yhteensä 12 000 euroa (10 600 euroa). Palkkio on kokouskohtainen, ja sitä on maksettu vain kokouksissa läsnä olleille jäsenille. Palkkiot ovat hallituksen näkemyksen mukaan tavanomaisia ottaen huomioon hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtävät sekä niihin jäseniltä vaadittu aika ja osaaminen.

Lisäksi säätiön lähipiiriin kuuluville asiamiehille ja Päivälehden arkiston johtajalle on maksettu palkkoina  263 413 euroa (266 680 euroa). Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan. Säätiössä ei ole toimintavuoden aikana ollut muita lähipiiritapahtumia. Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut avustuksia tai apurahoja.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 15 127 233 euroa  (4 048 536 euroa). Sijoitusrahastojen voitto-osuudet olivat 1 341 542 euroa (1 526 818 euroa), rahastojen myyntivoitot 10 631 468 euroa (0 euroa) ja osinkotuotot 3 000 619 euroa (2 396 032 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulujäämä oli +16 099 967 euroa (-1 830 523 euroa).

Sijoitustoiminnan tuotot muodostuivat poikkeuksellisen suuriksi, koska vuoden aikana realisoitiin vanhoja kirjanpitoarvoltaan alhaisia rahasto-osuuksia. Painopistettä siirrettiin voitto-osuuksia jakaviin indeksirahastoihin.

Sijoitusten arvonmuutokset olivat 7 550 229 euroa (-19 924 626 euroa). Realisoitumattomat suorien osakesijoitusten arvonmuutokset kirjattiin käyvän arvon rahastoon, johon kirjatut kumulatiiviset arvonmuutokset olivat vuoden lopussa -46 895 649 euroa (-53 650 232 euroa).

Sanoma Oyj:n arvonmuutos oli noin +5,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja sijoitusrahastot nousivat noin miljoona euroa (muut osakkeet +1,3 miljoonaa euroa).

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 125 miljoonaa euroa (105 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 98,7 % (98,3 %) ja korkosijoitusten 1,3 % (1,7 %). Sanoma-osakkeiden osuus koko varallisuudesta oli 43,1 % (45,2 %). Toimintavuoden aikana ei tehty oleellisia allokaatiomuutoksia.

Koko salkun tuotto oli 21,5 % (-12,8 %). Rahamarkkinoiden tuotto oli 0,7 % (-0,4 %), Sanoman 16,7 % (-19,0 %), muiden suorien osakesijoitusten 19,3 % (-2,7 %) ja osakerahastojen 27,0 % (-7,9 %).

Sijoitusomaisuuden tuotto on poikkeuksellisen hyvä. Tulosta arvioitaessa on muistettava, että säätiön vuosituotot vaihtelevat merkittävästi korkeasta osakepainosta johtuen.

Säätiön kirjanpidon ja maksuliikenteen hoiti Balance-Team Oy.

Riskit ja riskienhallinta

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius, jolla turvataan varsinaisen toiminnan jatkuvuus. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 98,7 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata. Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii hyvään reaalituottoon ja kassavirtaan pitkällä aikavälillä.

Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat pääasiassa likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni.

Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät pääasiassa yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisen osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Lisäksi säätiön omaisuudesta 43,1 % (45,2 %) koostuu Sanoma Oyj:n osakkeista, jotka muodostavat suurimman yksittäisen riskikeskittymän.

Hallitus on hyväksynyt erillisen suunnitelman Sanoma-riskin osalta. Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Suomen hallituksen koronavirusepidemiasta johtuvat poikkeustoimet voivat vaarantaa suuryritysten yhtiökokousten järjestämisen ja sitä myötä niiden osinkojen maksamisen viivästymisen. Tätä johtaisi säätiön likviditeetin vaarantumiseen.

Säätiön hallitus seuraa tilannetta ja mikäli tarvetta ilmenee, sopeuttaa apuraha- ja muuta toimintaansa vastaamaan muuttunutta tilannetta.