Talous ja sijoitustoiminta

Päivälehden museossa näkyy maailman reaaliaikainen uutistilanne.

Säätiön sijoitustoiminnassa ei toimintavuoden aikana ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Toiminta on rahoitettu sijoitusten kassavirralla.

Helsingin Sanomain Säätiön varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 3 907 327 euroa (2017: 3 994 862 euroa), josta apurahat ja toimittajastipendit olivat 1 868 560 euroa (1 990 748 euroa).

Toimikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 691 308 euroa (691 265 euroa).

Tilikauden alijäämä oli 5 737 850 euroa (alijäämä 710 754 euroa).

Säätiöllä on siirtovelkoja 2 587 308 euroa (2 265 836 euroa), joista maksamattomia apurahoja ja stipendejä 2 476 433 euroa (2 153 417 euroa).

Säätiön sijoitustoiminnassa ei toimintavuoden aikana ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Toiminta on rahoitettu sijoitusten kassavirralla.

Säätiön lähipiiri on määritelty uuden säätiölain säännösten mukaisesti. Lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet, talousvaliokunnan jäsenet, yliasiamies, asiamies/Päivälehden museon johtaja, Päivälehden arkiston johtaja ja tilintarkastajat ja heidän perheenjäsenensä sekä heidän määräysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt.

Säätiön lähipiiriin kuuluville hallituksen ja työ- ja talousvaliokuntien jäsenille kokouspalkkiot olivat vuoden aikana yhteensä 10 600 euroa (12 400 euroa). Palkkio on kokouskohtainen, ja sitä on maksettu vain kokouksissa läsnä olleille jäsenille. Palkkiot ovat hallituksen näkemyksen mukaan tavanomaisia ottaen huomioon hallituksen ja valiokuntien jäsenten tehtävät sekä niihin jäseniltä vaadittu aika ja osaaminen.

Lisäksi säätiön lähipiiriin kuuluville asiamiehille ja Päivälehden arkiston johtajalle on maksettu palkkoina 266 680 euroa. 

Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Säätiössä ei ole toimintavuoden aikana ollut muita lähipiiritapahtumia.

Säätiö ei ole toimintavuoden aikana vastaanottanut avustuksia tai apurahoja.

Vuonna 2018 säätiö on soveltanut KPL 5:2a §:ää ja muuttanut kirjanpitokäsittelynsä IFRS 9-standardin mukaiseksi vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Muutos koskee säätiön osalta sitä, että sijoitusrahastojen käyvän arvon muutokset on kirjattu tilikaudella tulosvaikutteisesti. Taseen vertailukauden tiedot on kirjattu vastaamaan IFRS 9-standardin mukaista kirjauskäytäntöä. Vertailutilikauden tuloslaskelmaa ei ole oikaistu.

Suorien sijoitusosakkeiden käyvän arvon muutos kirjataan edelleen taseen omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon. IFRS 9-standardi edellyttää, että tilikauden suorien osakesijoitusten realisoituneet myyntivoitot ja -tappiot kirjataan oman pääoman sisällä tilikauden voittovaroihin, eikä tulosvaikutteisesti.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 4 048 535 euroa (3 353 441 euroa). Sijoitusrahastojen voitto-osuudet olivat 1 526 817 euroa (1 238 881 euroa), rahastojen myyntivoitot 0 euroa (537 378 euroa) ja osinkotuotot 2 396 031 euroa (1 280 927 euroa).  Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotappiot olivat 1 830 522 euroa (3 284 108 euroa tuottoa), johtuen tilikaudelle kirjatuista sijoitusrahastojen käyvän arvon muutoksista syntyneistä 5 810 494 euron tappioista.

Sijoitusten arvonmuutokset olivat -19 924 626 euroa (2017: 18 441 112 euroa) johtuen suurelta osin Sanoma-osakkeen kurssin laskusta. Realisoitumattomat suorien osakesijoitusten arvonmuutokset kirjattiin käyvän arvon rahastoon, johon kirjatut kumulatiiviset arvonmuutokset olivat vuoden lopussa -53 650 231 euroa (-39 536 100 euroa).

Sanoma Oyj:n arvonmuutos oli noin -13,6 miljoonaa edellisvuoteen verrattuna ja sijoitusrahastot laskivat -5.8 miljoonaa euroa (muut osakkeet -0,5 miljoonaa euroa).

Säätiön varallisuuden markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 105 miljoonaa euroa (127 miljoonaa euroa). Osakesijoitusten osuus varallisuudesta oli 98,3 % (98,8 %) ja korkosijoitusten 1,7 % (1,2 %). Sanoma-osakkeiden osuus koko varallisuudesta oli 45,2 % (48,9 %). Toimintavuoden aikana ei tehty oleellisia allokaatiomuutoksia.

Koko salkun tuotto oli -12,8 % (+21,5 %). Rahamarkkinoiden tuotto oli -0,4 % (+0 %), Sanoman -19,0 % (+35,1 %), muiden suorien osakesijoitusten -2,7 % (+8,0 %) ja osakerahastojen -7,9 % (+10,1 %).  

Sijoitusomaisuuden tuotto on poikkeuksellisen huono. Tulosta arvioitaessa on otettava huomioon edellisvuosien poikkeuksellisen korkeat tuotot.

Säätiön kirjanpidon ja maksuliikenteen hoiti Balance-Team Oy.

RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Omaisuuden reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä aikavälillä on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Säätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on myös vakaa kassavirta ja riittävä maksuvalmius, jolla turvataan varsinaisen toiminnan jatkuvuus. Sijoitushorisontin ollessa pitkä sijoitusstrategia on osakepainotteinen (osakepaino oli vuoden lopussa 98,3 %) ja sijoitussalkkua ei yleisesti ottaen suojata. Lyhyen aikavälin kurssimuutoksilla ei ole säätiön kannalta merkitystä, koska säätiö pyrkii hyvään reaalituottoon ja kassavirtaan pitkällä aikavälillä.

Sijoitusstrategian mukaisesti sijoitukset on hajautettu maantieteellisesti, toimialoittain, yhtiökohtaisesti ja valuuttamääräisesti. Sijoitukset ovat pääasiassa likvideissä arvopapereissa ja rahastoissa, jotka voi nopeasti muuttaa rahaksi, eli säätiön rahoitus- ja likviditeettiriski on pieni.

Kotimainen ja kansainvälinen taloudellinen tilanne heijastuu säätiön sijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskit liittyvät pääasiassa yleiseen markkinariskiin, eli kansainvälisen osakemarkkinoiden ja osinkotulojen kehitykseen pitkällä aikavälillä. Lisäksi säätiön omaisuudesta yli 45,2 % koostuu Sanoma Oyj:n osakkeista, jotka muodostavat suurimman yksittäisen riskikeskittymän.

Hallitus on hyväksynyt erillisen suunnitelman Sanoma-riskin osalta. Rahavarojen hoito ja sijoitustoiminta on tehty hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti ja sijoitustoimintaan liittyvät asiat on käsitelty säätiön talousvaliokunnassa.

HENKILÖKUNTA 

Toimintavuonna 2018 säätiön palveluksessa oli 11 (vuonna 2017:11) vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää.

TILINTARKASTAJAT

Tilintarkastajina toimivat Samuli Perälä KHT ja Valtteri Helenius KHT ja varalla Johanna Ala-Härkönen KHT ja Jaana Salmi KHT.