Tietosuoja

Tietosuoja

Säätiölle jätetyt hakemukset muodostavat tietorekisterin. Tällä sivullaan säätiö julkaisee Suomen lain vaatiman rekisteriselosteen.

Tietosuoja

Rekisteri

Hakemusten käsittely Helsingin Sanomain Säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä muodostaa henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetun rekisterin.

Rekisterinpitäjä on Helsingin Sanomain Säätiö. Yhteyshenkilönä toimii sihteeri Sirpa Ikonen, jonka yhteystiedot ilmoitetaan säätiön kotisivuilla. Kerättäviä henkilötietoja käytetään tutkimus- ja stipendiapurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn.

Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetut tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen liittyvät tiedot. Tieto luonnollisille henkilöille maksetuista apurahoista luovutetaan verohallinnolle ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Myönnettyjen apurahojen saajat ja määrät julkaistaan säätiön verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa.

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti Säätiön toimistoon.

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.