Katarina Baer
Fudan University
Shanghai, China
2019-2020

Final Essay (pdf)