Myönnetyt apurahat

Helsingin Sanomain Säätiön hallitus on myöntänyt kokouksessaan 11.12.2017 apurahoja neljälle hankkeelle yhteensä 447 200 euroa. Yhteensä apurahoja ja stipendejä on vuonna 2017 myönnetty 1 629 870 euroa 28 hankkeelle.

Hallituksen kokouksessa 11.12.2017 myönnetyt apurahat

Apuraha 215 000 €

Saaja
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, OTT Taina Pihlajarinne

Aihe
Tekoälyjournalismin oikeudelliset haasteet – tekijyys, kannustimet ja vastuu

Myönnetty apuraha
215 000 €

Tekoälyn hyödyntämiseen uutistuotannossa liittyy uusia, tutkimusta edellyttäviä oikeudellisia kysymyksiä. Projektissa tarkastellaan, millaisia haasteita tekoälyjournalismi luo oikeudelliselle sääntelylle. Olennaista on, kuinka tekijänoikeudellista sääntelyä tulisi uudelleenarvioida, sekä millaisilla oikeudellisilla keinoilla markkinoiden toimivuus uutistuotannossa voidaan varmistaa. Lisäksi tarkastellaan tekoälyä hyödyntäen julkaistun sisällön aiheuttaman vahingon korvaamista koskevia kysymyksiä.

Apuraha 114 600 €

Saaja
Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus, FT Minna Ruckenstein

Aihe
Unohda median murros – vaihtoehtoisia tulevaisuuksia liiketoiminnalle ja työnjaolle

Myönnetty apuraha
114 600 €

Digitalisaation edesauttamana syntyy uusia mediankäytön, markkinoinnin ja liiketoiminnan muotoja. Osa niistä on vakiintunut media-alalle tavalla, joka voi rajoittaa vaihtoehtoisia ja pidemmällä tähtäimellä kestävämpiä liiketoiminnan tapoja. Hanke tuottaa monialaisella otteella uudenlaisia tapoja käsitellä median muutoksia ja mahdollisia kehityskulkuja. Vaihtoehtojen esiinsaamiseksi hanke operoi kolmen hypoteettisen tutkimusorientaation avulla: post-datajätit, post-markkinointi, post-ihmistyö.

Apuraha 67 600 €

Saaja
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, yhteiskuntatieteiden tohtori Tommi Kotonen

Aihe
Suomalainen äärioikeisto ja sosiaalinen media – viestinnän muutos ja sen vaikutus järjestöjen organisoitumiseen, mobilisaatioon ja ideologiaan

Myönnetty apuraha
67 600 €

Tutkimuksessa selvitetään millaisia uusia viestinnän muotoja suomalainen äärioikeisto on omaksunut viime vuosina sosiaalisen median murroksen myötä ja miksi juuri nämä kanavat on valittu, millaisia radikaalinationalistisia identiteettejä verkkoympäristö tuottaa, ja mitä vaikutuksia muuttuneella verkkoympäristöllä on ollut äärioikeiston mobilisaatiolle, rekrytoinnille ja toimintamuodoille sosiaalisen median ulkopuolella.

Apuraha 50 000 €

Saaja
Viestintä ja kehitys -säätiö

Aihe
Maahanmuuttajat mukaan julkiseen keskusteluun: Sananvapaus kansalaistaitona ja ihmisoikeutena Suomessa

Myönnetty apuraha
50 000 €

Hankkeessa syvennetään länsimaiden ulkopuolelta Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien ymmärrystä sananvapaudesta ja suomalaisen median toimintatavoista sekä annetaan konkreettisia eväitä oman ilmaisunvapauden hyödyntämiseen. Hankkeessa edistetään myös toimittajien ja tematiikkaan perehtyneiden tutkijoiden verkostoitumista aktiivisten maahanmuuttajien kanssa. Tuloksena ainakin osa maahanmuuttajista aloittaa aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelun luoden esimerkillään mahdollisuuksia myös muille.

Hallituksen kokouksessa 18.9.2017 myönnetyt apurahat

Apuraha 136 500 €

Saaja
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, COMET, YTT Sami Borg

Aihe
Vaalikoneet 2020

Myönnetty apuraha
136 500 €

Hanke tuottaa kattavan kuvan vaalikoneista ja niiden hyödyntämisestä Suomessa, mikä palvelee monipuolisesti vaalikoneiden kehittämistä politiikan journalismissa. Tutkimus analysoi vaalikoneiden levinneisyyttä, sisältöjä, käyttöä ja käytön vaikutuksia yhdistäen politiikan ja viestinnän tutkimuksen näkökulmia. Tutkimuksen pääpaino on ensi vuoden presidentinvaaleissa. Vaalikoneiden käyttöä tutkitaan myös eduskunta- ja kunnallisvaaleissa.

Apuraha 50 850 €

Saaja
Unesco

Aihe
Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2018 – 2020

Myönnetty apuraha
50 850 €

Jatkoa Guillermo Cano World Press Freedom Prize tukemiseen kolmeksi seuraavaksi vuodeksi 2018 – 2020. Palkinto on luotu vuonna 1997 ja se on kunnianosoitus henkilölle tai taholle, joka on merkittävästi toiminut sananvapauden edistäjänä. Helsingin Sanomain Säätiö on tukenut palkintoa vuosina 2013 – 2017, jolloin se on annettu seuraaville henkilöille: Reeyot Alemu (2013), Ahmet Ik (2014), Mazen Darwish (2015), Khadija Ismayilova (2016) ja Dawit Isaak (2017).

Apuraha 46 000 €

Saaja
Tampereen yliopisto, Tutkimuskeskus COMET, YTT Laura Ahva

Aihe
Populistinen vastamedia journalismia haastamassa – s
uomalaiset vastamediat yleisötutkimuksen näkökulmasta

Myönnetty apuraha
46 000 €

Euroopassa ja Yhdysvalloissa on osana populistista liikehdintää syntynyt lukuisia verkkojulkaisuja, jotka haastavat perinteistä journalismia. Nämä julkaisut esimerkiksi pyrkivät poliittiseen vaikuttamiseen kehystämällä sisältöjään tarkoitushakuisesti. Ilmiöstä on keskusteltu ”valemediana” mutta on myös esitetty, että termi on riittämätön. Ilmiön ymmärtämiseksi etenkin yleisönäkökulman tavoittaminen on merkittävää. Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan uusien suomalaisten vastamediajulkaisujen lukija-tekijöitä sekä sisältöjä ja verrataan toimintaperiaatteita muiden Pohjoismaiden tilanteeseen.

Apuraha 40 000 €

Saaja
Kaskas Media Oy

Aihe
Skolar Award 2017

Myönnetty apuraha
40 000 €

Skolar Award on hanke, joka tukee nuoren tutkijan merkittävää, uudenlaista ja rohkeaa tutkimusideaa ja kannustaa nuoria tutkijoita ympäri maailman viestimään tutkimuksestaan. Lisäksi sen tarkoitus on auttaa laajaa yleisöä ymmärtämään, mitä tutkijan työ konkreettisesti tarkoittaa ja miksi tieteellä on niin suuri merkitys totuudenjälkeisessä ajassamme. Skolar Award nostaa pohjoismaista tiedettä ja tiedeviestintäosaamista valokeilaan ja se huipentuu Slush startup-konferenssissa 30.11.–1.12.2017.

Apuraha 22 000 €

Saaja
Haaga-Helia AMK, koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi

Aihe
Toimittajaopiskelijoiden mediakasvatuksen koulutushanke

Myönnetty apuraha
22 000 €

Hankkeessa on kolme toisiinsa kietoutuvaa osaa: 1) toimittajaopiskelijoiden mediakasvatus-koulutus ja vierailut kouluihin, 2) Journalisti mediakasvattajana -materiaalin tuottaminen sekä 3) toimittajaopiskelijoiden mediakasvatus- ja juttuprojekti yhteistyössä noin kymmenen suomalaisen sanomalehden kanssa. Hanke luo aivan uuden vaikuttavuuden tason jo käynnissä olevaan ammattitoimittajien Faktana, kiitos! -koulukiertueeseen.

Apuraha 12 480 €

Saaja
Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden laitos, Vierailijaprofessori Jussi Pullinen

Aihe
Digitaalisen jakelun kokeiluprojekti ja seminaari – Verkkojournalismin vuosi 2017 – 2018

Myönnetty apuraha
12 480 €

Verkkojournalismin vuosi -hanke tutkii ja jakaa digitaalisen uutismedian parhaita käytäntöjä erityisesti digitaalisessa jakelussa. Aihetta lähestytään kahdella tavalla. Kokeiluluontoisessa opetusprojektissa, joka jatkuu syksystä 2017 kevääseen 2018, luodaan kaksi journalistista kokonaisuutta verkon alustoille. Kokeilusta luodaan raportti, joka kuvaa sosiaalisen median algoritmien toimintaa. Toiseksi järjestetään kansainvälinen seminaari, jossa samankaltaisia käytäntöjä jaetaan laajemmin alalla.

Apuraha 10 000 €

Saaja
Bjerregård Mogens Blicher

Aihe
Medie and Politics in Conflict in Europe 

Myönnetty apuraha
10 000 €

Eurooppalainen lehdistönvapauden projekti. Huipentuu Gdanskissa helmikuussa 2018 pidettävään konferenssiin. Tavoitteena edistää lehdistön itsenäisyyttä ja vapaampaa toimintaympäristöä.

Apuraha 6 000 €

Saaja
Heidi Piiroinen

Aihe
Ohikuljetut – erään kerjäläisperheen tarina

Myönnetty apuraha
6 000 €

Toimittaja Kimmo Oksasen ja valokuvaaja Heidi Piiroisen selvitys romanikeräjäläisilmiöstä. Hanke pohtii miksi Romanian maaseudun köyhät romanit on pakotettu Länsi-Eurooppaan ja mitä seurauksia tästä on koitunut. Hanke selvittää romanikerjäläisten synnyttämää kuohuntaa, heidän vastaanottoaan eri yhteiskunnissa ja heihin kohdistuneita vihakirjoituksia. Keitä he ovat, mistä he tulevat?

Apuraha 2 400 €

Saaja
Nordic Press Association (NPA)

Aihe
Young Media Makers Promoting Active Citizenship

Myönnetty apuraha
2 400 €

Toimittajilla on työnsä kautta ainutlaatuinen mahdollisuus osallistaa yleisöä ja kannustaa heitä aktiiviseen kansalaisuuteen. Tarjoamme 40 nuorelle toimittajalle tilaisuuden kehittää sellaista journalismia, jonka avulla vahvistetaan yleisön osallisuutta yhteiskunnassa. Ideoista ja parhaista käytännöistä koostetaan opas, jossa annetaan vinkkejä siihen, miten journalismin avulla yleisöä saa kannustettua aktiiviseen kansalaisuuteen.

Hallituksen kokouksessa 30.3.2017 myönnetyt apurahat

Apuraha 50 000 €

Saaja
Open Knowledge Finland, VTT Aleksi Knuutila

Aihe
Julkisuuslaki, kansalaisteknologia ja journalismin tulevaisuus

Myönnetty apuraha
50 000 €

Hanke selvittää nk. kansalaisteknologioiden vaikutusta journalismiin toimintatutkimuksen otteella. Hanke koostuu kolmesta osasta: eduskunnan vierailijarekisteristä, Tietopyynto.fi -palvelusta ja AlaveteliCon-konferenssista. Vierailijarekisteri selvittää eduskunnan toimintaan vaikuttavia tahoja ja se tuotetaan verkkotyökalulla tehtyjen tietopyyntöjen pohjalta.

Apuraha 40 000 €

Saaja
Constructive Institute

Aihe
Mid-career Constructive Journalism Fellowship Programme

Myönnetty apuraha
40 000 €

Uusi koulutusohjelma uransa keskivälillä oleville toimittajille.

Apuraha 25 000 €

Saaja
Toimittajat ilman rajoja ry, projektijohtaja Marika Harjusaari

Aihe
Muutos – 100 kuvaa sananvapauden puolesta

Myönnetty apuraha
25 000 €

Hankkeen tavoitteena on laatia korkealaatuinen ja ajatuksia herättävä valokuvakirja, joka edistää suomalaisen kuvajournalismin tunnettavuutta ja esittelee suomalaisten valokuvaajien näyttävimpiä töitä yksissä kansissa. Toimittajat ilman rajoja -järjestön toimintaa edistävä teos kertoo paitsi muuttuvasta yhteiskunnasta, myös yksilöistä muutoksen keskellä. Hanke huipentuu valokuvanäyttelyyn ja keskustelutilaisuuteen sananvapaudesta ja kuvajournalismin voimasta.

Apuraha 10 320 €

Saaja
Haaga-Helia AMK, koulutusohjelmajohtaja Anne Leppäjärvi

Aihe
Toimittajaopiskelijoiden työskentely World Press Freedom Day 2017 -tapahtuman Youth Newsroomissa Jakartassa sekä Sanopa se! -journalistinen some-kampanja

Myönnetty apuraha
10 320 €

Ryhmä suomalaisia tulevia journalisteja tuottaa Unescon World Press Freedom Day -tapahtumassa toukokuussa 2017 journalismia lehdistönvapaudesta eri näkökulmista ja osana kansainvälistä
toimitusta.Tapahtumaa hyödyntäen he lisäksi tuottavat suomalaiselle suurelle yleisölle journalistisen tuotoksen ja sen ympärille rakentuvan ja lehdistönvapauden merkitystä korostavan Sanopa se! -some-kampanjan.

Suunnattu haku - totuudenjälkeinen aika

Apuraha 106 300 €

Saaja
Turun yliopisto, Sosiaalitieteet, Taloussosiologian oppiaine, VTT Arttu Saarinen

Aihe
Poliittiset kuplat ja media – Eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytyminen sekä medialuottamus totuuden jälkeisessä ajassa

Myönnetty apuraha
106 300 €

Hanke tutkii puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä ja luottamusta mediaan. Keitä ovat mediaan poikkeuksellisen kriittisesti suhtautuvat kansalaiset ja millainen on heidän puoluetaustansa ja asema yhteiskunnassa?

Apuraha 99 240 €

Saaja
Laurea-ammattikorkeakoulu, KT Jyrki Suomala

Aihe
Tekoäly viestin luotettavuuden arvioijana

Myönnetty apuraha
99 240 €

Koherenssiteorian mukaan käyttäytyminen on abduktiivista päättelyä. Tällöin tavoitteisiin vetoaminen, evidenssi ja tunnesisältö ovat keskeisiä. Tutkimuksessa analysoidaan manuaalisesti 100 valeviestiä ja 100 luotettavaa viestiä e.m. luokkien avulla ja muodostetaan 20 parametria, jotka erottelevat epäluotettavat viestit luotettavista. Parametrien perusteella tehdään tekoälyohjelma, joka oppii arvioimaan viestien luotettavuuden astetta. Ohjelma auttaa tunnistamaan epäluotettavat viestit.

Apuraha 95 400 €

Saaja
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, YTT dosentti Karina Horsti

Aihe
Kurjistettuja kutsumassa: Totuudenjälkeisen ajan kansainväliset mobilisaatiostrategiat Suomen, Ranskan ja Yhdysvaltain vastamediassa

Myönnetty apuraha
95 400 €

Tutkimushanke vertailee, kuinka vastamediat Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa mobilisoivat ”kurjistettuja”, jotka ovat menettäneet luottamuksensa valtamediaan. Aineisto kerätään vaihtoehto- ja valtavirtamedian poleemisista uutistapahtumista. Tutkimusote on monitieteellinen ja -menetelmäinen, ja soveltaa mediatutkimuksen sekä sosiologian laadullisten menetelmien lisäksi big data -työkaluja. Hanke tuottaa uutta tietoa vastamedian kansainvälisistä mobilisaatiostrategioista ja -tarinoista.

Apuraha 70 000 €

Saaja
VTT Aki Petteri Lehtinen

Aihe
Journalismin totuudenmukaisuus: arviointikriteerit kokonaisraportin paikkansapitävyydelle

Myönnetty apuraha
70 000 €

Sanaston muutos paljastaa aikakauden huolia. Toisaalta käyttämämme käsitteet ohjaavat ajatteluamme ja toimintaamme uusissa olosuhteissa. ”Totuudenjälkeisyys”, ”vaihtoehtoiset totuudet” ja ”valeuutiset”, ja maailmanpolitiikassa käytetty ”informaatiovaikuttaminen” kuuluvat nykyisen journalismin ja julkisen keskustelun käsitteelliseen vakiokalustoon. Hanke tutkii journalistista totuudenmukaisuutta näiden tiedollisten ja yhteiskunnallisten uhkien välttämiseksi journalismissa sen itsenäisyyden tähden.

Apuraha 59 800 €

Saaja
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, FT Heikki Kokko

Aihe
Totuuden jälkeinen aika nyt ja 1800-luvun puolivälissä        

Myönnetty apuraha
59 800 €

Nykyinen kokemus todellisuuden hajoamisesta liittyy keskeisesti globaalien tietoverkkojen ja niissä toimivien sosiaalisten medioiden syntymiseen. Niiden nousu muuttaa ihmisenä olemisen keskeistä muotoa, sosiaalista vuorovaikutusta. 1800-luvun puolivälissä syntyi ensimmäistä kertaa suomenkielellä toiminut ylipaikallinen julkinen sfääri. Myös tällöin ihmisten ajattelutavat ja kulttuuriset kategorisoinnit joutuivat murrokseen. Mitä annettavaa tällä ”totuudenjälkeisellä ajalla” on nykypäivälle?

Apuraha 57 680 €

Saaja
VTT Antto Vihma ja työryhmä: Jarno Hartikainen, Hannu-Pekka Ikäheimo ja Olli Seuri

Aihe
Totuudenjälkeinen aika: Onko suomalainen journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?

Myönnetty apuraha
57 680 €

“Totuudenjälkeinen aika – onko suomalainen journalismi osa ongelmaa vai ratkaisua?” on toimittajien ja tutkijoiden mediakriittinen yhteishanke, jonka tarkoituksena on tuottaa korkeatasoinen suomenkielinen tietokirja kattavan kirjallisuuskatsauksen sekä empiirisen analyysin pohjalta. Hankkeessa tarkastellaan erilaisia totuudenjälkeiseen aikaan ja julkisuuteen kiinnittyviä ilmiöitä sekä itse käsitteen soveltuvuutta suomalaiseen mediaympäristöön.

Apuraha 26 000 €

Saaja
Ylioppilaslehden Kustannus Oy, Robert Sundman

Aihe
Voittaneet totuudet

Myönnetty apuraha
26 000 €

Media on huono näyttämään katsojille, kuuntelijoille ja lukijoille, että myös journalististen prosessien takana on erilaista valintaa. Media rajaa valinnoillaan tarkastelun alle aina osan totuudesta, jolloin luonnollisesti toinen osa – tai toiset osat – jää piiloon. ”Voittaneet totuudet” on sarja interaktiivisia, journalistisia näyttelyitä ja julkaisu, jotka näyttävät valintojen synnyn ja kamppailut niiden takana.

Apuraha 17 200 €

Saaja
Johanna Vehkoo

Aihe
Valheenpaljastajan käsikirja

Myönnetty apuraha
17 200 €

Valheenpaljastajan käsikirja sisältää sekä käytännön vinkkejä nettisalapoliiseiksi haluaville että syventäviä artikkeleita tärkeimmistä mis-/disinformaatioon ja faktantarkistukseen liittyvistä teemoista. Kirja käsittelee laajasti muun muassa misinformaation psykologiaa, eli syitä, jotka saavat ihmiset uskomaan jopa vääräksi todistettuun tietoon. Vahvistusharha saa meidät uskomaan omaan maailmankuvaamme sopivia asioita. Mitkä sitten ovat tehokkaimpia keinoja vastata disinformaatioon faktoilla?

Apuraha 9 000 €

Saaja
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos TaT Merja Salo

Aihe
Helsinki Photomedia 2018 -valokuvatutkimuskonferenssi, erityisteeman Photography and the Post-Truth Condition toteuttaminen

Myönnetty apuraha
9 000 €

Helsinki Photomedia on kansainvälinen valokuvatutkimuskonferenssi, joka järjestetään maaliskuussa 2018 kolmannen kerran. Teemana Photography and the Post-Truth Condition.

Apuraha 5 500 €

Saaja
Suvi Turtiainen

Aihe
#Suomi100 Venäjän silmin     

Myönnetty apuraha
5 500 €

Tutkivan journalismin hanke, jossa selvitetään miten virallinen Venäjä esittää Suomen itsenäistymiseen liittyvät tapahtumat ja satavuotisjuhlavuoden. Seurataan Venäjällä käytävää keskustelua ja yritetään selvittää, miten Venäjä kehystää Suomen itsenäisyyden osana omaa merkkivuottaan.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat

2016 (pdf)
2015 (pdf)
2014 (pdf)

2013 (pdf)
2012 (pdf)
2011 (pdf)
2010 (pdf)

2009 (pdf)
2008 (pdf)
2007 (pdf)
2006 (pdf)